Sökning: "ville norberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ville norberg.

 1. 1. "Det handlar mest om språkutveckling, ren och skär språkutveckling..." : En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar om att arbeta med boksamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Norberg; Ermelina Bajraktari; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Boksamtal; Fenomenografi; Uppfattningar; Variation; Förskola; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie där syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av målet med boksamtal och hur de uppfattar en sådan måluppfyllelse, med följande forskningsfrågor: Vad uppfattar förskollärare att de vill uppnå med boksamtal? Hur uppfattar förskollärare att de arbetar med boksamtal? Studien utgår från en fenomenografisk ansats där uppfattningsbegreppet är det centrala. Studiens empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare på två förskolor i södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Bruket av Haslisägnen : i svensk och schweizisk historieskrivning under 1800-talet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maja Norberg; [2014]
  Nyckelord :use of history; legend; comparative method; Sweden; Switzerland; identity; identity formation; historiebruk; sägen; komparativ metod; Sverige; Schweiz; identitet; identitetsskapande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to compare the use of the Hasli legend in Sweden and Switzerland during the 19th century. The Hasli legend, which derives from the middle ages, talks about Swedes and Frisians that emigrated to the central part of Switzerland. LÄS MER

 3. 3. Från kontanter och människor till kort och bankomater : En studie om hur avskaffandet av manuell kontanthantering påverkar bankernas tjänstekvalité

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :David Abrahamsson; Nathalie Norberg; [2013]
  Nyckelord :tjänstekvalité; tjänstekalitet; banker; SST; importance-Performance; tjänster; automater; kontanter; bankomater; manuell kontanthatering; kontanthantering;

  Sammanfattning : Sverige förändras allt mer mot ett kontantlöst samhälle och det kontanta betalningsalternativet har försvunnit på bussar, parkeringsautomater och offentliga toaletter. Anmärkningsvärt är att förändringen även nått banksektorn, en sektor starkt förknippad med kontanter. LÄS MER

 4. 4. Med hjärta, själ och öron : om managerns roll och relation till artister.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Petter Ahrbom; Merita Norberg; [2011]
  Nyckelord :Manager; Artist; Roles; Division of work; Relation; Technological Development; Creativity; Do-it-Yourself; Trust; Arts Management.; Manager; Artist; Roller; Arbetsförfelning; Relation; Teknisk utveckling; Kreativitet; Do-it-Yourself; Tillit; Arts Management.;

  Sammanfattning : Syfte och Forskningsfrågor Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur relationen och rollfördelningen mellan managers och artister kan se ut och vad som påverkar detta, samt hur manageryrket har påverkats av den förändring som skett i musikbranschen i och med den tekniska utvecklingen. För att nå upp till detta syfte har vi arbetat med tre forskningsfrågor: Vilka roller och vilken arbetsfördelning finns mellan managers och artister? Hur ser managers relationer till deras artister ut och vad påverkar detta? Hur påverkar nya förutsättningar managerns roll och relation till artister? Metod Vår forskning har haft en induktiv ansats då vi ville utgå ifrån empirin och låta de intervjuades berättelser styra uppsatsens riktning. LÄS MER

 5. 5. Matematik utomhus : Ett utvecklingsarbete för förskolebarn "läsa, skriva, räkna"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Birgitta Dalemo; Emma Norberg; [2011]
  Nyckelord :förskola; matematiskt lärande; meningsfulla sammanhang; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete var att vi ville genom utomhuspedagogik ge möjlighet för barns utveckling och lärande inom matematik och undersöka barns uppfattningar om matematik. Vi har planerat och genomfört matematikaktiviteter i utomhusmiljö. LÄS MER