Sökning: "villfarelse"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet villfarelse.

 1. 1. Can I Have a Robot Friend?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mathias Tistelgren; [2018]
  Nyckelord :Friendship; Robots; Human-Robot Interaction; Self-knowledge; Deception;

  Sammanfattning : The development of autonomous social robots is still in its infancy, but there is no reason tothink that it will not continue. In fact, the robotics industry is growing rapidly. Since this trendis showing no signs of abating it is relevant to ask what type of relations we can have withthese machines. LÄS MER

 2. 2. Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsöverlåtelser – efter Högsta domstolens avgörande i NJA 2007 s. 86

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Waldebrink; [2017]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; köprätt; upplysningsplikt; undersökningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Säljaren av en fastighet ansvarar för att fastigheten lever upp till vad som följer av köpeavtalet. För att fördela ansvaret för egenskaper som inte omfattas av avtalet har köparen belagts med vad som kan kallas för en undersökningsplikt. LÄS MER

 3. 3. Fastighetssäljarens upplysningsplikt - rättsläget före och efter NJA 2007 s. 86

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Viberud; [2017]
  Nyckelord :fastighetsrätt; upplysningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jordabalkens felregler har genomgått lagändringar och utvecklats genom rättspraxis. I ett HD-avgörande, NJA 2007 s. 86, ansågs en säljare av fast egendom under vissa kriterier ha en upplysningsplikt för fel som omfattas av köparens undersökningsplikt, men som säljaren har vetskap om. LÄS MER

 4. 4. Straffrättsvillfarelse – Om gränsdragning och ursäktlighet vid straffrättsvillfarelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Sundin; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Straffrättsvillfarelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att på basis av tre rättsfall, undersöka och kritiskt granska hur frågor om straffrättsvillfarelse hanteras inom svensk rätt. Uppsatsen utgår från två frågeställningar: När bedöms en villfarelse som relevant för uppsåtstäckningen och när bedöms den vara en straffrättsvillfarelse? Vad måste föreligga för att en straffrättsvillfarelse ska kunna bedömas som uppenbart ursäktlig? Både frågan om gränsdragning och frågan om ursäktlighet bottnar i en intressekonflikt mellan konformitetsprincipen och effektiviteten inom rättstillämpning. LÄS MER

 5. 5. Envarsrätten och gränslandet mellan laga och olaga frihetsberövande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Måns Bergendorff; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; criminal procedure; processrätt; envarsrätt; envarsgripande; olaga frihetsberövande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Envarsrätten enligt 24 kap. 7 § 2 st. RB stadgar att var och en får frihetsberöva den som begått brott på vilket fängelse kan följa, om personen påträffas på bar gärning eller flyende fot. LÄS MER