Sökning: "villfarelse"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet villfarelse.

 1. 1. Ansvarsfördelningen vid faktiska fel i fastighet: En kritisk studie av gällande rätt och frågan om behovet av en mer långtgående upplysningsplikt för säljaren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arash Ghavamnejad; [2018]
  Nyckelord :Fel i fastighet; Faktiska fel i fastighet; Abstrakt standardavvikelse; Konkret fel; Standardavvikelse; Avvikelse; Köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp; Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsöverlåtelser; Köparens undersökningsplikt; Säljarens upplysningsplikt; Arash Ghavamnejad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purchase of property is a special acquisition in the sense that the quality, shape and condition of the property in general vary considerably from case to case. This may be due to many different factors, for example, where the property is located, to which purpose the property has previously been used for, how old it is, who has built its structure or what future plans exist for the property's surroundings. LÄS MER

 2. 2. Can I Have a Robot Friend?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mathias Tistelgren; [2018]
  Nyckelord :Friendship; Robots; Human-Robot Interaction; Self-knowledge; Deception;

  Sammanfattning : The development of autonomous social robots is still in its infancy, but there is no reason tothink that it will not continue. In fact, the robotics industry is growing rapidly. Since this trendis showing no signs of abating it is relevant to ask what type of relations we can have withthese machines. LÄS MER

 3. 3. Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsöverlåtelser – efter Högsta domstolens avgörande i NJA 2007 s. 86

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Waldebrink; [2017]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; köprätt; upplysningsplikt; undersökningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Säljaren av en fastighet ansvarar för att fastigheten lever upp till vad som följer av köpeavtalet. För att fördela ansvaret för egenskaper som inte omfattas av avtalet har köparen belagts med vad som kan kallas för en undersökningsplikt. LÄS MER

 4. 4. Fastighetssäljarens upplysningsplikt - rättsläget före och efter NJA 2007 s. 86

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Viberud; [2017]
  Nyckelord :fastighetsrätt; upplysningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jordabalkens felregler har genomgått lagändringar och utvecklats genom rättspraxis. I ett HD-avgörande, NJA 2007 s. 86, ansågs en säljare av fast egendom under vissa kriterier ha en upplysningsplikt för fel som omfattas av köparens undersökningsplikt, men som säljaren har vetskap om. LÄS MER

 5. 5. Straffrättsvillfarelse – Om gränsdragning och ursäktlighet vid straffrättsvillfarelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Sundin; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Straffrättsvillfarelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att på basis av tre rättsfall, undersöka och kritiskt granska hur frågor om straffrättsvillfarelse hanteras inom svensk rätt. Uppsatsen utgår från två frågeställningar: När bedöms en villfarelse som relevant för uppsåtstäckningen och när bedöms den vara en straffrättsvillfarelse? Vad måste föreligga för att en straffrättsvillfarelse ska kunna bedömas som uppenbart ursäktlig? Både frågan om gränsdragning och frågan om ursäktlighet bottnar i en intressekonflikt mellan konformitetsprincipen och effektiviteten inom rättstillämpning. LÄS MER