Sökning: "vinjettmetoden"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet vinjettmetoden.

 1. 1. När någon säger inkludering- fråga vad de menar med det! Samtal i fokusgrupper om hur grundskollärare tolkar inkluderingsbegreppetSamtal i fokusgrupper om hur grundskollärare tolka

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fatima Haga Bjäreland; Katarina Sperre; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpProgram: Specialpedagogiska programmet, SPP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Sofie GustafssonExaminator: Eva GannerudRapport nr: HT18-2910-269-SPP610Nyckelord: En skola för alla, inkludering, integrering, relationellt- och kategoriskt perspektiv___________________________________________________________________________ Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera hur några grundskollärare tolkar och använder begreppet inkludering. Syftet är även att undersöka om det finns kopplingar mellan grundskollärarnas användning av begreppet och de tolkningar som nämns i forskningen om inkluderingsbegreppet. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser, samtaler og ærlighet Sosialarbeideres bedømmelser og holdninger til etiske dilemmaer i boligvirksomheter for personer som nytter rusmidler

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristine Marie Eliasson; [2018-07-23]
  Nyckelord :Etikk; rusmisbruk; boligvirksomheter; vinjettmetoden; bedømmelser;

  Sammanfattning : Studiens mening var å undersøke hvordan sosialarbeidere på rus- og boligvirksomhetsfeltet i offentlige, private og idéburene organisasjoner i Göteborgsområdet resonerer og forholder seg til etikk, etiske retningslinjer på arbeidsplassen og etiske dilemmaer som oppstår i arbeidet. Hvordan avvikelser fra etisk handling (som i denne kontekst oversattes til å avslutte boendeplasseringen i fortid) legitimeres inngikk også i studiens mening. LÄS MER

 3. 3. Inte utan mitt husdjur En kvalitativ studie om socialsekreterares hantering av ärenden med våldsutsatta kvinnor som har husdjur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Moa Ingstedt; Sara Girke; [2018]
  Nyckelord :Våld mot kvinnor; våld mot husdjur; våld i nära relation; husdjur i våldsärenden;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera socialsekreterares hantering av ärenden med våldsutsatta kvinnor samt hur denna handläggningsprocess kan påverkas av att kvinnan har ett husdjur. För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ ansats och vinjettmetoden använts. Intervjuer har genomförts i fem kommuner med totalt tio handläggare. LÄS MER

 4. 4. “9 av 10 gånger är det ju en flicka” En vinjettstudie om socialarbetares genusföreställningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Melina Melander; Pernilla Karlberg; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; genusföreställningar; socialtjänst; annat socialt nedbrytande;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det sker olika bedömningar av flickor och pojkar, vilket kan komma att gynna eller missgynna ungdomar utifrån könstillhörighet. För att bygga vidare på dessa resultat bör det synliggöras på vilket sätt flickor och pojkar bedöms olika. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares tal om olika handlingsrepertoarer : En kvalitativ studie om konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Klase; Linda Strandberg; [2017]
  Nyckelord :preschool; teachers; action repertoires; conflict; Bemötande; konfliktsituationer; stöd; förskola;

  Sammanfattning : Preschool teachers talk about different action repertoires A qualitative study on conflict management   Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tal om handlingsrepertoarer vid medlandet i en konflikt. De frågeställningar studien utgår ifrån är; Vilken handlingsrepertoar ger förskollärare uttryck för utifrån givna konfliktsituationer?  Vilken barnsyn framträder i förskollärares resonemang kring konfliktsituationer? Vilket stöd ges barn som ofta hamnar i konfliktsituationer? Studien kommer även belysa teoretiska ramverk och begrepp. LÄS MER