Sökning: "vinst"

Visar resultat 11 - 15 av 996 uppsatser innehållade ordet vinst.

 1. 11. Prissättningsstrategier inom sjöfraktindustrin : Fallstudie på två internationellarederier

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Algot Andrén Cederholm; Markus Arnell; David Johnson; [2020]
  Nyckelord :Container-shipping; Prissättning sjöfrakt; Transportekonomi; Prissättningsstrategier; Kostnadsproblematik sjöfrakt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete genomförs en omfattande analys om hur prissättningsstrategier tillämpas inom sjöfraktindustrin. Denna bransch har en nyckelfunktion i världens globala försörjningskedjor och spelar en viktig roll i världsekonomin. Trots det präglas industrin av låga vinstmarginaler samt höga kostnader och påtaglig konkurrens. LÄS MER

 2. 12. Privatisering på ålderns höst : En studie av kvalitéskillnader i äldreboenden mellan kommuner med olika regiform

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :William Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :privatisering; privat aktör; äldreomsorg; kvalité; paneldata; ekonomisk analys;

  Sammanfattning : I dagens Sverige råder en samhällelig debatt om förekomsten av privata vinstsyftande aktörer inom äldreomsorgen. Det föreligger en allmän oro att företagens jakt på vinst går ut över de gamla. LÄS MER

 3. 13. Energieffektivisering av Brf. Mörbylund : Förbättringsåtgärder i ett FTX- system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Cyrus Ourak Pour; [2020]
  Nyckelord :Effektivisering; Fläkt; FTX-System; Tryck; Flöde; Luftbehandlingsaggregat;

  Sammanfattning : Utifrån ett effektiviseringsperspektiv beror en byggnads inomhusklimat på flera enskilda system som tillsammans tillför och balanserar erforderligt energibehov till byggnaden, och samtidigt har de växelverkan med varandra. Systemen är uppvärmningssystem, kylsystem, ventilationssystem, samt styr-och reglersystem som spelar roll av hjärna för de andra. LÄS MER

 4. 14. K3 eller IFRS : Hur valet av standard påverkar redovisningens värderelevans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Brandt; Joakim Nygårds; [2020]
  Nyckelord :Värderelevans; redovisningskvalitet; redovisningsstandard; IFRS; K3; publika företag;

  Sammanfattning : Denna tvärsnittsstudie undersöker huruvida svenska publika företags redovisade ekonomiska mått är värderelevanta, samt hur denna värderelevans påverkas av företagets val av redovisningsstandard. Resultaten visar på en statistiskt signifikant koppling mellan företagens marknadsvärde och våra undersökta redovisade balansmått: eget kapital, totala tillgångar och totala skulder. LÄS MER

 5. 15. Modeling the Relation Between Implied and Realized Volatility

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Tobias Brodd; [2020]
  Nyckelord :Volatility; implied volatility; realized volatility; machine learning; applied mathematics; financial mathematics; neural networks; ann; lstm; ar; har; ornstein uhlenbeck; Volatilitet; implicit volatilitet; realiserad volatilitet; maskininlärning; tillämpad matematik; finansiell matematik; neurala nätverk; ann; lstm; ar; har; ornstein uhlenbeck;

  Sammanfattning : Options are an important part in today's financial market. It's therefore of high importance to be able to understand when options are overvalued and undervalued to get a lead on the market. LÄS MER