Sökning: "vinst"

Visar resultat 11 - 15 av 922 uppsatser innehållade ordet vinst.

 1. 11. Inlärningsvinster för elever med utomhuspedagogik i NO- undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Patricia Björklund; Hanna Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Inlärningsvinst; learning by doing; outdoor learning; outdoor teaching; primary school; school development; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av befintlig forskning och annan relevant litteratur angående kunskapsvinster med utomhuspedagogik. Syftet med översikten är att besvara frågeställningen som är: ”Vilka inlärningsvinster finns för f- 3 elever med utomhuspedagogik i NO- undervisning?” För att besvara frågeställningen har vi använt oss av tre olika databaser samt sökt i litterära källor. LÄS MER

 2. 12. Hållbart företagande - moralisk eller rättslig skyldighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Erixon; [2019]
  Nyckelord :Associationsrätt; företagsekonomi; nationalekonomi; Vinstsyfte; Aktiebolag; Aktieägare; 3 kap. 3 § ABL; Hållbart företagande; CSR; Moral; Etik; Miljö; Friedman; Sjåfjell; Sociala kontraktet; Carrolls pyramid; Aktieägarmodellen; Intressentmodellen; Företags ansvar; Uppföljningssystem; Reglering av vinst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med det ökade mediala fokus på globalisering och klimathot ställs nya krav på samhället och på att företag ska ta ett moraliskt ansvar för hållbarhetsfrågor. Frågan är om hållbart företagande kan anses förenligt med gällande rätt. Vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER

 3. 13. Compensatio lucri cum damno - Tillämpningen av avdrag för fördelar vid skadeståndets bestämmande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Hartmeier; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med stöd av den skadeståndsrättsliga principen om compensatio lucri cum damno kan fördelar som följts av en skada komma att avräknas skadeståndet. Detta i syfte att inte överkompensera den skadelidande. Syftet med denna uppsats har varit att, genom en rättsdogmatisk metod, redogöra för principens närmare innebörd. LÄS MER

 4. 14. Natriumkarbonat som alternativ alkalikälla till natriumhydroxid : Impregnering och blekning av kemitermomekanisk massa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Thea Zethelius; [2019]
  Nyckelord :sodium hydroxide; sodium carbonate; CTMP; impregnation; bleaching; natriumhydroxid; natriumkarbonat; CTMP; impregnering; blekning;

  Sammanfattning : Arbetet handlade om att ta reda på om det går att byta ut natriumhydroxid mot natriumkarbonat som alkalikälla på CTMP-linjen, och gjordes på uppdrag av Stora Enso Skoghalls bruk. De områdena som studerades var impregnering och blekning av CTMP (kemitermomekanisk pappersmassa) samt hantering av natriumkarbonatlösning. LÄS MER

 5. 15. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fanny Blom; Sandra Danielsson; [2019]
  Nyckelord :värdeskapande; hållbart entreprenörskap; value co-creation; hållbara värden; extrinsic and intrinsic values; egovärde;

  Sammanfattning : Att skapa och driva företag med en hållbar grund är en av framtidens största utmaningar. I ett hållbart företag samverkar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att skapa ett värde som företaget kan få någon ekonomisk vinst ur. För att främja ett sådant företagande krävs det att det finns en drivkraft för att skapa det. LÄS MER