Sökning: "vinstsyfte aktiebolagsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vinstsyfte aktiebolagsrätt.

 1. 1. Hållbar bolagsstyrning inom ramen för aktiebolagets syfte : förutsättningar för aktiebolagets intressenter att föra skadeståndstalan mot styrelsens överträdelse av verksamhetssyftet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nora Öbrink; Johanna Nyström Böhm; [2022]
  Nyckelord :aktiebolag; vinstsyfte; styrelse; normskyddsläran; uppenbarhetsrekvisitet; aktiebolagslagen; aktiebolagsrätt; skadeståndsrätt; associationsrätt; affärsjuridik; intressenter; bolagsordning; aktieägarmodellen; intressentmodellen; hållbarhet; pluralistiska syften; skadestånd; externt skadeståndsansvar; skadeståndstalan; bolagsstyrning; hållbar bolagsstyrning; verksamhetssyfte;

  Sammanfattning : Som ett resultat av samhällsutvecklingen och den rådande klimatkrisen har ett ökat fokus på hållbarhet aktualiserats. Det har i samhällsdebatten framförts för- och motargument avseende att aktiebolag bör implementera en hållbar bolagsstyrning i större eller mindre utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Aktiemarknadsrättsaspekter på vinstsyftet: Särskilt om vinstsyftet som aktiebolagets beslutskriterium och om det kan medföra en skyldighet för målbolagsstyrelsen att söka alternativa erbjudanden i en budsituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agaton Lindgren; [2020]
  Nyckelord :associationsrätt; aktiebolagsrätt; aktiemarknadsrätt; takeover; takeover-reglerna; vinstsyfte; verksamhetssyfte; aktiebolag; ABL; aktiebolagslagen; vinstmaximeringsprincipen; offentliga uppköpserbjudanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den svenska aktiebolagslagen stadgas att aktiebolag som utgångspunkt bedrivs i syfte att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna. I denna uppsats utreds innebörden detta vinstsyfte för att sedan diskuteras i en aktiemarknadsrättslig kontext. LÄS MER

 3. 3. Lojalitetsplikt inom aktiebolagsrätten : En behandling av det aktiebolagsrättsliga förhållandet mellan aktieägare och bolagsföreträdare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Markus Folemark; Gustav Spetz; [2018]
  Nyckelord :Lojal; lojalitet; illojal; illojalitet; lojalitetsplikt; lojalitetsförpliktelser; aktiebolagsrätt; lojalitetsförhållande; bolagsföreträdare; likhetsprincipen; styrelseledamot; verkställande direktör; passivitet; aktieägare; kapitalstruktur; företagsekonomi; juridik; aktieägares intresse; bolagets intresse; vinstsyfte; intressekonflikt; skadestånd;

  Sammanfattning : Ordet lojalitet är ett vitt förekommande begrepp som används vid beskrivning av hur olika parter skall förhålla sig samt visa trohet och omsorg mot varandra. Motsatsen till ordet lojalitet brukar vara illojalitet, dock är de inte nödvändigtvis varandras rättsliga motsatser. LÄS MER

 4. 4. Aktiebolagets samhällsansvar - lag eller moral? - En diskussion om vinstkriteriet i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pernilla Bergvad; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility Företags samhällsansvar 3 kap. 3 § ABL Vinstsyfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Problematik med global fattigdom och social orättvisa till följdeffekt av obalans i nuvarande rättsystem. Inom svensk aktiebolagsrätt råder en konflikt mellan aktieägares ekonomiska vinstmaximeringsintresse och människors skydd för mänskliga rättigheter i lågprisländer. LÄS MER

 5. 5. Goda affärer? Frågan om huruvida det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet kan och bör kombineras med andra intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Klingmyr; [2014]
  Nyckelord :Associationsrätt; förmögenhetsrätt; aktiebolagsrätt; vinstsyfte; vinstmaximeringsprincipen; CSR; Corporate Social Responsibility; Association Law; Corporate Purpose; Profit maximization; Profite motive; Profit objective; Business ethics; affärsetik; intressentmodeller; aktiebolagets målfunktion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The limited liability company (Sw. “aktiebolag”) as a legal figure constitutes one of the basic components in Swedish business life and has continuously evolved with society at large. LÄS MER