Sökning: "vinter"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet vinter.

 1. 1. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Lernå; [2023]
  Nyckelord :Strongylus vulgaris; blodmask; stor blodmask; häst; avmaskning; riskfaktorer;

  Sammanfattning : I stort sett exponeras alla betande hästar för endoparasiter någon gång under sin levnad. Strongylus vulgaris, en av hästens stora blodmaskar, anses vara den hästparasit som är mest patogen och kan orsaka skador som är direkt fatala. Strongylus vulgaris har en fekal-oral livscykel som tar cirka sex till sju månader att fullborda. LÄS MER

 2. 2. Fukttillskott i mekaniskt frånluftsventilerade lägenheter - En fallstudie av inomhusparametrarna fukttillskott, relativ luftfuktighet och ånghalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Saba Abd; [2023]
  Nyckelord :Fukttillskott; miljonprogramshus; relativ fuktighet; inomhusklimat; Folkhälsomyndigheten; mekanisk frånluftsventilation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under åren 1965-1974 genomfördes en omfattande bostadsproduktion i Sverige som betecknas miljonprogrammet. Då byggdes en miljon bostäder runtom i landet. Idag finns behov av att renovera dessa bostäder. I samband med det kan energisparåtgärder genomföras för att minska energianvändningen. LÄS MER

 3. 3. Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande : En förstudie om östra delen av Luleå centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sandra Dany; [2022]
  Nyckelord :Travel center; Sustainable transport; Traffic planning; Public transport; Winter; Resecentrum; Hållbara transporter; Trafikplanering; Kollektivtrafik; Vinter;

  Sammanfattning : För att främja hållbar utveckling är regeringens strategi att ha tillgängliga stadsmiljöer där hållbara transporter prioriteras. Det kräver en god samhällsplanering och transportsystemets uppbyggnad får en väsentlig uppgift att substituera bilanvändandet mot miljövänligare alternativ. LÄS MER

 4. 4. "Varför ska ni det? Det är ju bara snö" : En fallstudie om barns spontana lek i utomhusverksamhetenvintertid genom ett sociomateriellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Annicka Makslahti; Maria Westermark; [2022]
  Nyckelord :Spontan lek; utomhusmiljö; utformning; sociomateriellt perspektiv; inbjudningar; uteslutningar; vinter; förskola;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskolans utomhusmiljö utformas och används vintertid och hur detta påverkar barns spontana lek och lärande. Studien baseras i en kvalitativ metod där tre fallstudier ligger till grund för studiensresultat. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av ArcGIS i syfte att visualisera tjälens påverkan på vägnätets bärighet i Norr- och Västerbotten

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alexander Sjölund; [2022]
  Nyckelord :BK4-vinter; Trafikverket;

  Sammanfattning : I detta arbete har det med hjälp av kartprogrammet ArcGIS skapats kartor över Norr- och Västerbotten som illustrerar hur det statliga vägnätet, under vintertid då tjäle är i marken, kan används för att transportera gods på upp till 74 ton. Detta beror på att tjälen hjälper till att stärka upp vägbyggnaden, vilket gör att under dessa tider kan vägar med en lägre bärighetsklassificering klara av högre laster. LÄS MER