Sökning: "violence in intimate relationships"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden violence in intimate relationships.

 1. 1. Att leva med våld : En narrativ analys av självbiografier skrivna av kvinnor som levt med en våldsutövande manlig partner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ella Karlsson; Linnea Hjertvik; [2018]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; abused women; autobiographies;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the experience among women who have been victims for domestic violence in heterosexual relationships. More specifically the purpose of this study was to gain an understanding when it comes to how women manage to live with the violence and also to examine why some women are staying in the relationship despite being exposed to violence. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor : ett problem under förhandling: en genusteoretisk policyanalys av den offentliga framställningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Melissa Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; problemframställning; genusteori; poli-cyanalys; diskurs; men’s violence against women; violence in intimate relationships; problem representa-tion; gender theory; policy analysis; discourse; History and Archaeology; Social Sciences;

  Sammanfattning : I detta uppsatsarbete undersöks fyra statliga handlingsplaner publicerade under perioden 2002–2016 utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Genom Carol Bacchis policy-analysverktyg "What’s the Problem Represented to be?" möjliggörs en diskussion kring hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs som problem, vilka bakomliggande antaganden framställningen grundar sig i samt vilka implikationer som följer. LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdens arbetssätt i mötet med våldsutsatta kvinnor: ur kvinnornas egna perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Hannah Karlsson; Johanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :abused women; documentation; healthcare; identification; to support and assist; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Men's violence against women has been a society problem for a long time, and still is. There are several different authorities involved regarding violence within intimate relationships. The study aims to specifically investigate how healthcare deals with abused women, based on women's own perspectives and stories. LÄS MER

 4. 4. Ett annat perspektiv på våld i nära relationer : En litteraturstudie rörande sambandet mellan våld i parrelationer och våld mot husdjur

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lisa Jonsson; Matilda Lind; [2018]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Partnervåld; Våld i parrelationer; Våld mot husdjur; Våldsutsatta; Sambandet; Uppbrottsprocessen; Husdjursinteraktionism;

  Sammanfattning : Sambandet mellan våld i nära relationer (parrelationer inkluderat) och våld mot husdjur har studerats internationellt i ett par decennier. I Sverige är det dock ett relativt outforskat område som många yrkesverksamma saknar kunskap om. Samtidigt visar befintlig forskning hur detta samband kan få allvarliga konsekvenser för våldsutsatta. LÄS MER

 5. 5. Vad gör en socialarbetare när den gör det den säger att den gör? : Socialarbetares berättelser om våldsutsatta och våldsutövare utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabell Göransson; Aycha Abou Taleb; [2018]
  Nyckelord :social workers; domestic violence; stories; gender; intersectionality; socialarbetare; våld i nära relationer; berättelser; genus; intersektionalitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to examine social workers´ experiences of their work with violence in intimate relationships. This was performed by taking part of the social workers narratives about their work through semi - structured interviews. The social workers are employed at social services in Helsingborg, Sweden. LÄS MER