Sökning: "violence of honor"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden violence of honor.

 1. 1. "OKUNSKAP ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN VI HAR" : En kvalitativ studie om socialarbetarens upplevelse av arbetet med ’hedersrelaterat våld och förtryck’

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Araxsia Kalous; Sura Hadi; [2019]
  Nyckelord :honor; power; social workers; violence; violence of honor; Sweden; heder; makt; socialarbetare; våld; hedersvåld; Sverige;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka socialarbetarens arbetssätt i relation till flickor i ålder 13-18 år som utsätts för så kallat hedersrelaterat våld (HRV). Studien bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från mottagningsenheten respektive utredningsenheten och empirin har analyserats utifrån det intersektionella- och det kulturella perspektivet. LÄS MER

 2. 2. ”Det finns ju inget svårare än att behöva bryta upp med hela sin familj” : En intervjustudie om hur socialtjänsten och skyddade boenden han- terar ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Allared; Maria Wirén; [2019]
  Nyckelord :Honour-related violence; crimes of honour; sheltered housing; social services; stigmatization; resources; long-term strategies; Hedersrelaterat våld; skyddat boende; socialtjänst; stigmatisering; resurser; långsiktiga strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare inom social- tjänsten och på skyddat boende arbetar med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. Följande frågeställningar preciseras; Vilka dilemman beskriver socialarbetare inom socialtjänsten och på skyddat boende finns i arbetet för att stödja hedersutsatta kvinnor? Hur kan arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck förstås i relation till en kritisk praktik? Stu- dien baseras på en kvalitativ ansats i form av intervjuer med totalt sex stycken socialarbetare verksamma inom socialtjänst och på skyddat boende med kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 3. 3. "Socialtjänsten och hedersproblematiken" En kvalitativ studie om hedersvåld utifrån socialsekreterarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Verosa Callaki; Romina Kazemi; [2019]
  Nyckelord :Honor related violence; social work; social service; migration; intersectionality and social constructivism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative study with the objective to find an understanding for how social workers who work with people affected by honor-related violence, receive and investigate the phenomenon and to illuminate their knowledge on the subject. We collected women´s stories from a source that contains authentic anonymous narratives and prepared one “story” as a vignette. LÄS MER

 4. 4. Religion som orsak till eller lösning på sociala problem. : – En argumentationsanalys av motioner om religiösa friskolor från Socialdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Lisette Stenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the argumentation used by the Liberals (Liberalerna), Social democrats (Socialdemokraterna) and Sweden democrats (Sverigedemokraterna) in motions regarding religious independent schools in or- der to explore whether they view religion as a cause or as a solution to social problems. The essay focuses on the parliamentary sessions of 2016/17 and 2017/18. LÄS MER

 5. 5. Honor Ideology and Attitudes to Coexistence : Survey-findings from Sri Lanka

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Camilla Lönngren; [2019]
  Nyckelord :Honor Ideology; Coexistence; Sri Lanka; Militarized Masculinities; Peacebuilding Attitudes;

  Sammanfattning : Honor ideology and militarized masculinities have recently gained more attention within the research field of peace and conflict studies. It has been found that attitudes related to honor and gender equality are associated to the use of violence on both an individual level and on state level. LÄS MER