Sökning: "virkesförråd"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet virkesförråd.

 1. 1. Five Scots Pine Orthologues to QTLs Associated with Resistance Against H. parviporum in Norway Spruce

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Emil Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Heterobasidion annosum; H. annosum s.s; plant breeding; forest pathology; Scots pine; SNPs; Pinus sylvestris; QTL resistance;

  Sammanfattning : Heterobasidion annosum s.l. (sensu lato, in the broad sense) is a fungal complex consisting of five partly intersterile species and is regarded as the most devastating forestry pest in the northern hemisphere. LÄS MER

 2. 2. 1900- talets skogsbruk i kronoparksskogar : en skogshistorisk studie om Håckren och Bjurfors kronoparker

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Therese Prestberg; [2020]
  Nyckelord :skogshistoria; Domänverket; skogsskötsel; skogsstruktur; Jämtland; Västmanland;

  Sammanfattning : Industrialiseringen av Västeuropa och den efterföljande sågverksexpansion som inträffade i Sverige under 1800-talet påverkade de svenska skogarnas skötsel, struktur och funktion markant. Därmed introducerades nya avverkningsmetoder och debatter om den bästa skogsskötseln drevs. LÄS MER

 3. 3. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elin Edman; [2019]
  Nyckelord :bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar boniteten kalmarkspriset i Mellansverige?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Olof Lindblom; Tom Wistrand; [2019]
  Nyckelord :markvärde; kalkylränta; fastighetsvärdering;

  Sammanfattning : Estimating the value of forest land is a complex task with many different contributing factors. Usually a regionally based average value is used in combination with a yield calculation. Site fertility is a measurement unit of the forest land´s ability to produce wood and is therefore an important part of the yield calculation. LÄS MER

 5. 5. Lönsamhet vid fröträdsavverkningar på torvmark i östra Småland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Sköld; [2017]
  Nyckelord :avverkning av fröträd; bärighet; drivningsnetto; fröträdsställning; nettointäkt; virkesförråd;

  Sammanfattning : Utav Sveriges ca 10 miljoner ha myrar och torvmarker utgörs knappt en femtedel av produktiv skogsmark som omfattar ett ungefärligt virkesförråd på 256 miljoner m3sk. På sitt innehav i sydöstra Småland slutavverkar Sveaskog AB tiotusentals m3fub årligen på torvmarker och marker med låg bärighet där naturlig föryngring med fröträd använts som föryngringsmetod. LÄS MER