Sökning: "virtual behavior setting-teorin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden virtual behavior setting-teorin.

  1. 1. Skillnader och likheter i användandet av mobilapplikationen Fishbrain för operativsystemen Android och iOS

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

    Författare :Sofia Nordqvist; Erica Westling; [2018]
    Nyckelord :Behavior; usability; mobile application; Android; iOS; design patterns; virtual behavior setting-theory; personality; Beteende; användning; mobilapplikation; Android; iOS; designmönster; virtual behavior setting-teorin; personlighet;

    Sammanfattning : Denna uppsats redogör för skillnader och likheter i beteende och användning av mobilapplikationen Fishbrain beroende på vilket operativsystem (Android eller iOS) användarna har samt vilka faktorer som kan påverka dessa användarmässiga skillnader. Undersökningen kan vara av intresse för företag som utvecklar mobilapplikationer för olika operativsystem men även ligga till grund för andra studenter som undersöker relationer mellan operativsystem och hur de används. LÄS MER