Sökning: "virtual communities"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden virtual communities.

 1. 1. Sociala interaktioner på sociala medier : En studie om interaktionen på musikartisters Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandra Peltonen; [2019]
  Nyckelord :Fans; music artist; interaction; communication; parasocial interaction; social media; Instagram; virtual communities; online community; Fans; musikartist; interaktion; kommunikation; parasocial interaktion; sociala medier; Instagram; virtuella gemenskaper; nätgemenskap; community;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att redogöra för interaktionen på fyra svenska soloartister och sångares Instagramkonton, där fokus legat på att kartlägga interaktionen mellan musikartister och fans, samt fans emellan, för att sedan beskriva vilka mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. Målet med den kvalitativa undersökningen har varit att nå en övergripande förståelse för interaktionen, och undersökningen har därför genomförts med en induktiv forskningsansats, för att få en bred förståelse för materialet. LÄS MER

 2. 2. En frånkopplad vecka - En kvalitativ studie om frånkoppling från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Hansson; Emma Thelin; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; Frånkoppling; Medieanvändning; Nätverkssamhället; Social tillhörighet; Virtuella gemenskaper; Ensamhet; Tillgänglighet; FOMO; Nomophobia;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att undersöka hur frånkoppling av sociala medier upplevs påverka vänskapsrelationer och kommunikationsmöjligheter. Studien genomförs med en kvalitativ forskningsansats med etnografi som metod. LÄS MER

 3. 3. "You think you do, but you don´t" : En netnografisk fallstudie av fanservern Nostalrius virtuella demonstration för kreationen av World of Warcraft vanilla/legacy servers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rickard Koskenniemi; [2018]
  Nyckelord :WoW; World of Warcraft; virtual; digital; activism; Nostalrius;

  Sammanfattning : The virtual and digital world develops and changes frequently, within recent technology and the ways of using it. A complex phenomenon online with variables which isn’t fully defined in how they should be used or their strengths. One such thing is the use of the virtual and it´s tools in social movements. LÄS MER

 4. 4. ”Orkar inte mer, vet inte vart jag ska vända mig” : En kvalitativ innehållsanalys av hur hjälpsökande bemöts på internetforum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Olle Wistedt; Tobias Olsson; [2018]
  Nyckelord :depression; internet forum; proto-professionalism; virtual communities; legitimation; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Cannot cope anymore, don’t know where to turn” – A qualitative content analysis of how help-seeking is met on internet forums The purpose of this study was to explore what individuals were met by when seeking help and support for depression on internet forums. More precisely the aim of this study was to describe and analyze the response given to individuals who profess depression on internet forums. LÄS MER

 5. 5. New ways to distribute food : REKO-rings in Sweden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Daving Götberg; [2018]
  Nyckelord :local food system; short food supply chain; REKO-rings; local food;

  Sammanfattning : Alternative food systems have grown increasingly for the last 20 years and are seen as a reaction to the distant relationship between consumers and the origin of food. The discussion about shorter food systems and short food supply chains (SFSCs) raises the question about finding alternative ways to organize around food systems. LÄS MER