Sökning: "virtuella gemenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden virtuella gemenskaper.

 1. 1. Sociala interaktioner på sociala medier : En studie om interaktionen på musikartisters Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandra Peltonen; [2019]
  Nyckelord :Fans; music artist; interaction; communication; parasocial interaction; social media; Instagram; virtual communities; online community; Fans; musikartist; interaktion; kommunikation; parasocial interaktion; sociala medier; Instagram; virtuella gemenskaper; nätgemenskap; community;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att redogöra för interaktionen på fyra svenska soloartister och sångares Instagramkonton, där fokus legat på att kartlägga interaktionen mellan musikartister och fans, samt fans emellan, för att sedan beskriva vilka mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. Målet med den kvalitativa undersökningen har varit att nå en övergripande förståelse för interaktionen, och undersökningen har därför genomförts med en induktiv forskningsansats, för att få en bred förståelse för materialet. LÄS MER

 2. 2. En frånkopplad vecka - En kvalitativ studie om frånkoppling från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Hansson; Emma Thelin; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; Frånkoppling; Medieanvändning; Nätverkssamhället; Social tillhörighet; Virtuella gemenskaper; Ensamhet; Tillgänglighet; FOMO; Nomophobia;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att undersöka hur frånkoppling av sociala medier upplevs påverka vänskapsrelationer och kommunikationsmöjligheter. Studien genomförs med en kvalitativ forskningsansats med etnografi som metod. LÄS MER

 3. 3. Participatory cycling planning: challenges and strategies : The cases of Stockholm and Madrid

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Javier Burrieza Galán; [2018]
  Nyckelord :cycling planning; public participation; stakeholder analysis; social network analysis; cycling advocacy; agonist planning; cykelplanering; medborgardeltagande; intressentanalys; social nätverksanalys; cykelorganisationer; agonistisk planering; planificación ciclista; participación pública; análisis de agentes; análisis de redes sociales; colectivos ciclistas; planeamiento agonista;

  Sammanfattning : Cities develop cycling plans as a tool to promote urban sustainable mobility. These plans are usually open to the participation of current cyclists. In some cases, an intense debate among them arises. LÄS MER

 4. 4. Nordens drottning, Skandinaviens största festival - En kvalitativ fallstudie om Malmöfestivalens digitala kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Charlotte Backenskiöld; Cathlin Berg; [2018]
  Nyckelord :Digital kommunikation; Extern kommunikation; Marknadsföring; Instagram; Malmöfestivalen; Offentlig organisation; Målgruppsanpassning; Dialog; Mötesplats;

  Sammanfattning : Denna fallstudie som är baserad på Malmöfestivalen år 2017, har haft för avsikt att undersöka på vilket sätt Malmöfestivalens interna ambitioner vad gäller extern kommunikation, tar sig uttryck på Instagram. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk bestående av teorier kring public relations, social marknadsföring, offentlighet, virtuella gemenskaper samt the medium is the message har vi genom kvalitativa djupintervjuer och innehållsanalyser fördjupat oss i en kommunikationskedja. LÄS MER

 5. 5. Samtalet på Facebook : En studie om IKEA Sveriges kommunikation i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Frida Gustafsson; Fredrika Bylund; [2013]
  Nyckelord :Social media; Facebook; IKEA Sweden; Social media-strategy; Web marketing; Relationship marketing; Virtual communities; Virtual communication.; Sociala medier; Facebook; IKEA Sverige; Strategi för Sociala Medier; Webb marknadsföring; Relationsmarknadsföring; Virtuella gemenskaper; Virtuell kommunikation;

  Sammanfattning : Introduction In this study, we have explained the complexities of social media, as it is still a relatively unexplored area. With the rapidly growing use of social media in recent years, companies have chosen to establish themselves in social networks to advertise themselves and communicate with their customers. LÄS MER