Sökning: "virtuella team"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden virtuella team.

 1. 1. "Det finns ingen virtuell kaffemaskin" : En kvalitativ undersökning gällande hur medarbetare i virtuella team upplever ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Brandén; Hanna Christensson; [2019]
  Nyckelord :ledarskap på distans; virtuella team; transformativt ledarskap; transaktionsbaserat ledarskap; följarskap; ledare; följare;

  Sammanfattning : Globalisering och teknisk innovation har inneburit nya möjligheter för företag att organisera och strukturera sig, där virtuella team och ledarskap på distans succesivt fått större betydelse i bolag med såväl nationell som internationell verksamhet. Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur medarbetare som ingår i virtuella team upplever ledarskap på distans. LÄS MER

 2. 2. Coworking ur ett projektledarperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sten Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Kollaborativt arbete; Socialt Stöd; Praktikaliteter och Projektledning;

  Sammanfattning : Globalisering och projektifiering har splittrat företagens fasta, homogena struktur. Detta, i kombination med förbättrade digitala möjligheter, har gjort att projektledare kunnat arbeta hemifrån, på distans i virtuella team, utanför det traditionella kontoret. LÄS MER

 3. 3. VIRTUELLT LEDARSKAP : "Att vara ledare kräver att bara ringa och snacka skit" -En kvalitativ studie om ledarskap inom virtuella team

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Morin; Kristoffer Olsson; [2019]
  Nyckelord :Virtuella team; ledarskap; transformellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; kommunikationsverktyg; motivation;

  Sammanfattning : Utvecklingen av informationsteknik har möjliggjort för organisationer att ta del av en ny arbetsstruktur. Denna arbetsstruktur benämns som virtuella team och är bestående av medlemmar som spänner sig över olika organisationer, tidzoner, geografiska platser och kulturer. LÄS MER

 4. 4. Att leda projekteringsgruppen : En studie om projekteringsledares förmågor att leda projekteringsgruppen och vilka utmaningar som ställs på projekteringsledare med digitala arbetssätt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Marie Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Design process; design management; design team; BIM and VDC; Projekteringsprocessen; projekteringsledning; projekteringsgruppen; BIM och VDC;

  Sammanfattning : Samhällsbyggnadssektorn står inför många utmaningar. Inte minst har fokus legat på att reduceratid och öka kvalitet i byggprojekt. Dessutom sker en utveckling inom digitalisering. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation och tillit i virtuella team : En kvalitativ studie om medarbetares och ledares upplevelser av att arbeta inom virtuella team

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Karl Bergström; Robert Boklund; [2019]
  Nyckelord :Trust; communication; virtual teams; virtual work; cooperation and distance; Tillit; Kommunikation; Virtuella team; samarbete och avstånd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om virtuella team, genom att undersöka medarbetares och ledares upplevelser av att arbeta inom sådana team. Uppsatsens resultat förväntas kunna bidra till en ökad kunskap om virtuella team som verkar inom samma tidszon samt hur tillit och kommunikation förhåller sig inom virtuella team. LÄS MER