Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. User experience and occupant safety : Concept development of restraint system for the automobile outboard rear seat positions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Stare; Victor Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a master thesis project that is made in collaboration with Volvo Car Corporation, at the seat belts & child restraints department, located in Gothenburg, Sweden. The project description and objective of this project was to develop a concept, for the rear outboard seat positions, that makes the seat belt comfortable without compromising the safety with the focusing point on user experience. LÄS MER

 2. 2. Depth Estimation from Images using Dense Camera-Lidar Correspondences and Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ajinkya Khoche; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depth estimation from 2D images is a fundamental problem in Computer Vision, and is increasingly becoming an important topic for Autonomous Driving. A lot of research is driven by innovations in Convolutional Neural Networks, which efficiently encode low as well as high level image features and are able to fuse them to find accurate pixel correspondences and learn the scale of the objects. LÄS MER

 3. 3. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Matz; [2020]
  Nyckelord :ungdomar; barn; unga; hälsa; lek; stadsplanering; temporär landskapsarkitektur; konst;

  Sammanfattning : Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. KRIMINALVÅRDARES UPPLEVELSER AV DUBBELBELÄGGNING INOM SVENSK KRIMINALVÅRD : En kvalitativ fallstudie om kriminalvårdares upplevelser och erfarenheter kring de förutsättningar arbetet med dubbelbeläggning medför

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Melis Cigel; Sofie Ólafsdóttir Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :cell shering; workrelated stress; correctional officer; coping strategies; subcultures; prison climate; dubbelbeläggning; arbetsrelaterad stress; kriminalvårdare; copingstrategier; subkulturer; anstaltsklimat;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har genom åtta semistrukturerade kvalitativa intervjuer undersökt hur kriminalvårdare inom en svensk kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1 upplever sitt vardagsarbete under de förutsättningar som dubbelbeläggning medför. Detta för att belysa hur fenomenet dubbelbeläggning inom svensk kriminalvård ser ut i nuläget utifrån kriminalvårdare, samt för att eventuellt kunna identifiera möjliga förbättringsområden vad gäller deras arbete med dubbelbeläggning. LÄS MER

 5. 5. Directional edge detection by the gradient method applied to linear and non-linear edges

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Mohammed Al-Dory; [2020]
  Nyckelord :Edge detection; Gradient; Image processing; Computer vision; Circular convolution; Transform methods; Applied mathematics; Kantdetektering; Gradient; Bildbehandling; Datorseende; Cirkulär faltning; Transformmetoder; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : When we humans look at images, especially paintings, we are usually interested in the sense of art and what we regard as “beauty”. This may include colour harmony, fantasy, realism, expression, drama, ordered chaos, contemplative aspects, etc. LÄS MER