Sökning: "vision arbete"

Visar resultat 16 - 20 av 484 uppsatser innehållade orden vision arbete.

 1. 16. De osynliga flickorna : En kvalitativ studie av hur vetenskaplig kunskap om flickors ADHD implementeras i den pedagogiska praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jill Hansen; Mattias Jakobsen; [2019]
  Nyckelord :ADHD; flickor; inkluderande lärmiljö; genusteori; samverkan; styrkedjan; vetenskaplighet; beprövad erfarenhet; formulerings- och realiseringsarena;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har vi, utifrån en kvalitativ ansats där vi använt implementeringsteori som analysinstrument, studerat hur vetenskaplig kunskap implementeras i pedagogisk praktik med utgångspunkt från flickor med ADHD. Vi har studerat skolans styrkedja i en mindre kommun i Sverige. LÄS MER

 2. 17. Visionen “ett Stockholm för alla” - men finns det möjlighet för alla att delta? : En undersökning av styrdokuments beskrivning av möjligheter till deltagande i arbete för individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i allmänhet och autismspektrumtillstånd i synnerhet i Stockholms stad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Carola Ax; Malin Norén; [2019]
  Nyckelord :Stockholm municipality; document study; neuropsychiatric disability; autism spectrum disorder ASD ; the learning organization; organizational hypocrisy; regulatory documents; text analysis; participation in work.; Stockholms stad; dokumentstudie; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ; autismspektrumtillstånd AST ; den lärande organisationen; organisatoriskt hyckleri; styrdokument; textanalys; deltagande i arbete.;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats till följd av bland annat den tekniska utvecklingen och ökade krav på stresstolerans och social kompetens. Vi har upptäckt ett forskningsgap gällande möjligheter för individer med autismspektrumtillstånd att delta på den svenska arbetsmarknaden genom anställning. LÄS MER

 3. 18. Strategiskt arbete i ideella organisationer : Optimera det strategiska arbetet utan ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bågfeldt; [2019]
  Nyckelord :Student Organizations; Strategic work; Leadership; Voluntary work; Chalmers; Motivation; Continuity; Mechanical engineering division; Studentorganisationer; Strategiskt arbete; Ledarskap; Ideellt arbete; Chalmers; Motivation; Kontinuitet; Maskinteknologsektionen;

  Sammanfattning : Inom ett väldigt forskningsintensivt område, strategiskt arbete, identifierades ett hålrum inom den tillgängliga litteraturen som berörde strategiska satsningar inom ideella organisationer utan direkt ekonomiskt intresse. Den här uppsatsen har därför haft till syfte att fylla det här tomrum och det har gjorts genom en kvalitativ fallstudie vid Chalmers Tekniska Högskola där två ideella studentorgansiationer, Chalmers Studentkår och Maskinteknologsektionen, har undersökts. LÄS MER

 4. 19. Produktiva städer : en begreppsundersökning med gestaltning i samband med Europan 15

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Olofsson; Yrsa Nilsson Öhrn; [2019]
  Nyckelord :produktiva städer; produktiv stad; productive cities; produktivitet; europan;

  Sammanfattning : Det pågår en mängd stadsförnyelseprojekt runt om i Europa där visionen beskrivs med begrepp såsom “hållbara”, “blandade” och “produktiva”. Flera av projekten deltar i arkitekturtävlingar för att få in kreativa och innovativa förslag till utveckling. LÄS MER

 5. 20. Comparing machine learning methods for classification and generation of footprints of buildings from aerial imagery

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Joakim Jerkenhag; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Computer Vision; Region Convolutional Neural Network; Geographical Data; Aerial Imagery;

  Sammanfattning : The up to date mapping data is of great importance in social services and disaster relief as well as in city planning. The vast amounts of data and the constant increase of geographical changes lead to large loads of continuous manual analysis. LÄS MER