Sökning: "vision impairment"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden vision impairment.

 1. 1. Övergångar för synskadade individer : Hinder eller möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Eloise Petersen; Laura Bergström; [2022]
  Nyckelord :vision impairment; labour market; student- and career guidance; transition; studie-och yrkesvägledning; synskadad;

  Sammanfattning : Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att se till att funktionshinderspolitiken efterlevs och stöttar kommuner, stat och regioner i arbetet för att delaktiggöra personer med funktionsnedsättningar i samhället. Att stötta och sprida information gäller även för studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom skolvärlden. LÄS MER

 2. 2. Den spontana resan : Vägledning genom taktilitet, färg & kontrast – för personer med ledsyn.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Maria Lövenhamn; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; information design; spatial design; way showing; wayfinding; color coding; visual impairment; blindness; public environment; trails.; Tillgänglighet; informationsdesign; rumslig gestaltning; wayshowing; wayfinding; färgkodning; synnedsättning; blindhet; offentlig miljö; ledstråk.;

  Sammanfattning : Denna studie är en kandidatuppsats inom området Informationsdesign med fokus på rumslig gestaltning. Arbetet syftar till att undersöka hur man kan underlätta den självständiga navigeringen i vår offentliga miljö för personer med synnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Visual Transformers for 3D Medical Images Classification: Use-Case Neurodegenerative Disorders

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Pooriya Khorramyar; [2022]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Explainable AI; Machine learning; Deep learning; Computer vision; Vision Transformer; Visual Transformer; ViT; Convolutional Neural Network; CNN; Neurodegenerative disorder; Mild cognitive impairment; Alzheimer s disease; Fluorodeoxyglucose; 18F-FDG; Positron Emission Tomography; PET; Brain; Brain scan;

  Sammanfattning : A Neurodegenerative Disease (ND) is progressive damage to brain neurons, which the human body cannot repair or replace. The well-known examples of such conditions are Dementia and Alzheimer’s Disease (AD), which affect millions of lives each year. LÄS MER

 4. 4. Är Stockholm anpassad för synskadade?

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Helin Celep; Victoria Remmel; [2021]
  Nyckelord :Visual impairment; blindness; accessibility; color contrasts; urban environment; Synnedsättning; blinda; tillgänglighet; ledstråk; kontrastmarkeringar; stadsmiljö;

  Sammanfattning : There is a lot of talk about the necessity of creating accessibility within cities, but is it created for everyone? A multitude of different disabilities exists and this study focuses on the accessibility for the visually impaired in Stockholm. Persons with visually impairment have it more difficult to participate in the physical and social environment on the same terms as a person with full vision, and it is therefore important to create an environment where they can participate. LÄS MER

 5. 5. Att drabbas av synskada som äldre : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sarinti Nimpuno Christensen; Nathalie Petersen; [2021]
  Nyckelord :visual impairment; elderly; phenomenology; lifeworld; transformative learning; synskada; äldre; livsförändring; transformativt lärande; livsvärld;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att uppnå ökad förståelse för hur det upplevs att få en synskada i en sen ålder i livet, samt hur synskadade äldre hanterat denna livsförändring.  Studien utgick från semistrukturerade intervjuer av sex äldre personer med synskada i Danmark, som alla drabbats av grav synnedsättning efter att de fyllt 60 år. LÄS MER