Sökning: "visitationszoner"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet visitationszoner.

 1. 1. Den splittrade synen på zonen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maja Olivia Arvidsson; Wilma Fahlén; [2023]
  Nyckelord :Visitationszon; beskrivande analys; Danmark; Nørrebro; stop-and-search zones; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka vilka argument de boende i Nørrebro tillämpar i förhållande till användningen av visitationszoner i Danmark, samt hur dessa argument kan tolkas utifrån relevanta sociologiska teorier och tidigare forskning. Bakgrunden till studien är det eventuella införandet av visitationszoner i Sverige och den diskussion som uppstått angående dess effektivitet i arbetet med att motverka våldsbrott. LÄS MER

 2. 2. Visitationszoner i ljuset av individens frihet : En kvalitativ studie av riksdagspartiernas förslag om införandet av visitationszoner och dess förenlighet med John Stuart Mills teori om individens frihet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mona Tannous; Frenklina Kola; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill införa visitationszoner för attbekämpa den rådande brottsligheten som råder i Sverige till följd av att brottsligheten ochskjutningarna har ökat, kriminella kontrollerar högt brottsliga områden och en otrygghet harblivit alltmer utbrett i samhället. Visitationszoner innebär att det upprättas specifika zoner iområden som anses ha hög koncentration av brottslighet, där polisen har rätt till att rannsakaindivider utan någon misstanke om brott, med syfte att söka efter farliga brottsverktyg samtnarkotika. LÄS MER

 3. 3. Svenska visitationszoner : En studie om visitationszoners vara eller icke vara i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Matilda Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Visitationszoner i en svensk kontext : Förslaget om visitationszoner och dess förenlighet med regeringformen och Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Parwen Bassam Hido; [2023]
  Nyckelord :Visitationszoner; artikel 8; EKMR; RF;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den ontologiska säkerhetens politiska geografi samt neokoloniala tendenser : En kvalitativ diskursanalys av hur den svenska legitimeringen av visitationszoner i utsatta områden, uttryckt i 32 motioner, kan problematiseras

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Stella Godeau; [2023]
  Nyckelord :Visitationszoner; utsatta områden; ontologisk säkerhet; politisk geografi; postkolonialism; poststrukturalistisk diskursanalys; identitetskonstruktioner;

  Sammanfattning : Flertalet motioner som berör förslag om visitationszoner i utsatta områden har överlämnats till Sveriges riksdag. Förslagen behandlar att polisen, efter åklagarbeslut, bör ges möjlighet att upprätta tidsbegränsade samt geografiskt avgränsade visitationszoner, där kroppsvisitation och husrannsakan får företas utan att någon konkret misstanke om brott föreligger. LÄS MER