Sökning: "visselblåsning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet visselblåsning.

 1. 1. Ökad kontroll av visselblåsare? En kritisk analys av hur visselblåsning har juridifierats under 2011-2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isa Ekbrand; Viva Tallberg; [2022-01-26]
  Nyckelord :Visselblåsning; Meddelarskydd; Policyanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att analysera vilka problem med visselblåsning som olika policyer ska lösa och hur problemformuleringarna har utvecklats i Sverige mellan 2011–2021. Vi tar hjälp från Bacchis What is the Problem Represented to be-ansats för att synliggöra problemrepresentationerna i policydokumenten och applicerar vår teori för att kritisk granska dessa. LÄS MER

 2. 2. Ny visselblåsarlag - Utökat skydd vid rapportering om missförhållanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Miranda Bodiroza; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; visselblåsning; visselblåsarlagen; missförhållanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I maj 2019 antog regeringen EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, även kallat visselblåsardirektivet. Det konstaterades att den befintliga lagstiftningen, lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, inte levde upp till de minimikrav som fanns i direktivet. LÄS MER

 3. 3. Lagstadgade krav på arbetsgivaren för att förstärka visselblåsarens trygghet - En studie av Visselblåsardirektivets inverkan på den privata sektorn i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Ersgård; [2021]
  Nyckelord :visselblåsning; whistleblowing; rapporteringskanaler; lojalitetsplikt; tystnadsplikt; EU-direktiv; privat sektor; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The role of the Whistleblowers is noticeable in different situations and the result of their acts often reveals flaws and serious misconducts to the public. The whistleblower has a unique insight into the organization which means that the content in the reports is accurate. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser av sjuksköterskans visselblåsning - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Annette Bergendorf; [2021]
  Nyckelord :Consequences; ethics; nurse; patient safety; whistleblower; Etik; konsekvenser; patientsäkerhet; sjuksköterska; visselblåsare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sitt arbete möter sjuksköterskan utmanade situationer där observationer om brister i patientsäkerheten förekommer. Enligt patientsäkerhetslagen är sjuksköterskor skyldiga att rapportera dessa brister och det kan innebära ett etiskt dilemma. LÄS MER

 5. 5. Visselblåsning - möjlighet eller bekymmer? : En undersökning hur skolledare upplever sin roll och vilket stöd som finns när en medarbetare visselblåser.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johan Sandberg; Marie Volkevics; [2021]
  Nyckelord :Internal whistleblowing; Public sector; Official’s role; Principal; School politics; Public leader; Malpractice; Intern visselblåsning; Offentlig verksamhet; Tjänstemannaroller; Rektor; Skolpolitik; Offentlig ledare; Missförhållanden;

  Sammanfattning : The possibility to report misconduct at your workplace is fundamental in the public sector. Studies about employees who blow the whistle have been made before but not from the perspective of the manager and how they handle it and what kind of support they have. LÄS MER