Sökning: "visual grammatics"

Hittade 1 uppsats innehållade orden visual grammatics.

  1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
    Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågorsom formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER