Sökning: "visuellt pixel-brus"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden visuellt pixel-brus.

 1. 1. Intensivträna läsning med eller utan visuellt pixel-brus : En interventionsstudie med fokus på elevernas avkodning och fonologiska förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Jonsson; Helené Thäpp; [2020]
  Nyckelord :avkodning; fonologiska förmåga; läsning; lästräning; ordavkodning; visuellt pixel-brus;

  Sammanfattning : Det är viktigt att vi har kunskaper om olika metoder, som kan hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter. Skolans insatser skall  ha en vetenskaplig grund, vila på beprövad erfarenhet och aktuell forskning. En utmaning är att utveckla och testa metoder som kan praktiseras i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter i skolan. LÄS MER

 2. 2. Med eller utan brus? : En studie om ordavkodning, läsförståelse och arbetsminne.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Bodil Rothén; Ellen Torstensson Hultberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsminne; auditivt vitt brus; dyslexi; fonologiska svårigheter; komorbiditet; koncentrationssvårigheter; läsförståelse; läs- och skrivsvårigheter; ordavkodning; visuellt pixel-brus; uppmärksamhetssvårigheter;

  Sammanfattning : När vi som lärare och blivande speciallärare ser att den beprövade erfarenheten inte räcker för att alla elever ska nå en snabb och säker ordavkodning behöver vi kunskap baserat på vetenskaplig grund för att kunna ge elever i läs- och skrivsvårigheter rätt stöd och hjälp vilket är en utmaning för lärare och forskare. Då tidigare forskning har visat att ett auditivt vitt brus har en påverkan på koncentrationen för elever med ADHD, skulle det också, med tanke på komorbiditeten mellan läs- och skrivsvårigheter och uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter kunna ha en liknande effekt på läsning för elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi. LÄS MER