Sökning: "vital"

Visar resultat 1 - 5 av 4178 uppsatser innehållade ordet vital.

 1. 1. “Jag pekar fuck you till matematikångesten.” En kvalitativ intervjustudie där åtta kvinnors livsberättelser vittnar om upplevelsen av matematikoro, såväl i skolan som i ett vuxet vardagsliv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Petrén; [2023-02-22]
  Nyckelord :mathematical anxiety; math anxiety; math learning difficulties; mathematical dynamic mindset; matematikångest; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Mathematical anxiety is a well-known phenomenon and it is common among both students and adults. Previous research shows that mathematical anxiety can lead to difficulties learning math and this in turn can lead to more anxiety. LÄS MER

 2. 2. Vår livsviktiga uppgift : Om socionomers arbete med ungdomar i riskzon för suicid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Monia Fatheddine; [2023]
  Nyckelord :social work; suicide; children and youth; mental health; socialt arbete; suicid; barn och unga; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de arbetssätt yrkesverksamma socionomer i Sverige använder i behandlingen och stödet av suicidbenägna barn och unga samt vad de uppfattar är bakomliggande faktorer för att en ung människa överväger att ta sitt liv. För att uppnå syftet användes kvalitativ metod i form av individuella forskningsintervjuer med fyra olika socionomer som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med barn och unga som har just suicidrelaterad problematik. LÄS MER

 3. 3. Patientupplevelser av m-hälsa som stöd vid egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Hidefjäll; Emilia Peltoniemi; [2023]
  Nyckelord :M-health; Mobile applications; Self-care; Patient experiences; Diabetes Mellitus type 2; M-hälsa; Mobila applikationer; Egenvård; Patientupplevelse; Diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Background Diabetes type 2 is a metabolic disease in which insulin production is either completely absent or too small in relation to the body's needs and/or the body's ability to assimilate the insulin is reduced. Untreated, the disease leads to harmfully high blood sugar levels and subsequent complications such as damage to vital organs and death. LÄS MER

 4. 4. Konsten att vårda med compassion : Allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mariette Karlsson; Karin Kilger; [2023]
  Nyckelord :compassion; litteraturöversikt; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård beskrivs som komplex och utmanande där sjuksköterskor ständigt ställs inför etiska dilemman och känslomässiga utmaningar, ett tillstånd som kan leda till compassion fatigue som kan medföra sämre vård för patienter. Begreppet compassion beskrivs som en viktig komponent för att kunna bedriva personcentrerad vård, dels ur patienters perspektiv, dels utifrån lagar och styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av smärtbedömning hos den icke-verbala intensivvårdspatienten - En systematisk integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adela Behluli; Arijeta Lecaj Behluli; [2023]
  Nyckelord :Intensive care nurse; experiences; pain assessment; non-verbal intensive care patients; pain; Intensivvårdssjuksköterska; erfarenheter; smärtbedömning; icke-verbala intensivvårdspatienter; smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande bland icke-verbala intensivvårdspatienter och beror på bakomliggande sjukdomar och behandlingar som de erhåller. Smärtbedömning hos icke-verbala patienter är en utmaning för intensivvårdssjuksköterskan på grund av den icke-verbala patientens oförmåga att uttrycka sig verbalt. LÄS MER