Sökning: "vitamin C"

Visar resultat 11 - 15 av 59 uppsatser innehållade orden vitamin C.

 1. 11. An investigating study of apparent viscosity decrease in rose hip soup

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Anna Wernersson; [2016]
  Nyckelord :rose hip soup; enzymes; rose hip flour; apparent viscosity degradation; enzyme inactivation; α-amylase; rosehip soup;

  Sammanfattning : A rose hip soup manufacturing company has significant problems with a too low apparent viscosity of their product. Compiled historical data between the years 2007 and 2015 proves that the problem has been present for at least 8 years with many batches that does not live up to current quality standards. LÄS MER

 2. 12. Modelling of a solar dryer for food preservation in developing countries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Joakim Olsson; [2016]
  Nyckelord :Solar drying; food preservation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Food insecurity has proven to be a significant problem in many developing countries, which in some cases occurs due to the lack of adequate methods of preserving foods for longer periods of time. Solar drying of foods could be a feasible method for preserving foods in developing countries. LÄS MER

 3. 13. En dans på matcirkeln - En kvantitativ studie om dansares kostvanor och medvetenhet om kostens betydelse för fysisk prestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Isabel Andersson; Jessica Salama; [2015-08-10]
  Nyckelord :dans; energi; medvetenhet; näring; prestation;

  Sammanfattning : Inom dansvärlden, framför allt inom baletten, finns det ett väldigt smalt kroppsideal. Forskning visar på att många dansare har ett för lågt energiintag och kunskapen om nutrition är bristfällig. Samtidigt bör en dansare som tränar mycket vara noga med sin kost för att optimera sin prestation och hälsa. LÄS MER

 4. 14. Påverkan på PK(INR)-värdet efter olika preanalytiska behandlingar i venöst humanblod.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Mahdavisabet Khashayar; [2015]
  Nyckelord :Venous thromboembolism; prothrombin complex; Warfarin®; anti-vitamin K; re-spin; blood clotting; coagulation factors; Venös tromboembolism; protrombinkomplex; antivitamin-K; waran; återcentrifugering; blodproppar; koagulationsfaktorer;

  Sammanfattning : Venous thromboembolism that cause blood clotting in blood vessels, prevent blood circulation, depending on changes in one or more of the coagulation factors II, VII, IX and X. Patients who have had a blood clot or cardiovascular diseases are treated with oral anti-vitamin K (Warfarin®) to reducing and prevent relapse. LÄS MER

 5. 15. Nutritionens betydelse : Näringskomponenternas positiva inverkan på sårläkningsprocessen vid trycksår hos äldre

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sanna Åström; Diana Lind; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel inneliggande äldre patienter är i riskzonen för att drabbas av trycksår, detta orsakat av en kombination av undernäring samt bristande kunskaper hos sjuksköterskor gällande patienters näringsintag. Trycksår orsakar inte bara ett stort lidande hos den enskilde individen utan är även en stor hälsoekonomisk kostnad. LÄS MER