Sökning: "vithet"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet vithet.

 1. 1. ”Sa jag nånting grammatiskt fel eller ser de att jag inte är straight?” Vuxna hbtq-personers erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Agnes Lanker; [2021-06-18]
  Nyckelord :cis-heteronormativitet; flerspråkighet; hbtq; omonationalism; könsidentitet; queer; sexualitet; sfi; svenska som andraspråk; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fyra vuxna hbtq-personers erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk, inom och utanför det formella utbildningssystemet i Sverige. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer och analyserades tematiskt utifrån queerteoretiska och intersektionella perspektiv på andraspråksutveckling och identitet. LÄS MER

 2. 2. “Hur är din chef rasist om hon har anställt dig?” En kvalitativ studie om afrosvenska socionomers upplevelser av rasism på arbetsplatsen samt vilka strategier de använder sig av för att bemöta rasismen om de får erfara det.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Adam; Tillmy Ukbu; [2021-05-19]
  Nyckelord :diskriminering; rasism; arbetsplats; strategier; afrosvenskar; vithet;

  Sammanfattning : Det finns en strukturell rasism i Sverige som medför fördelar med att vara vit då man besitter privilegier och därav inte möter strukturell rasism. Konsekvensen blir att vita gynnas samtidigt som icke-vita diskrimineras. LÄS MER

 3. 3. Förtryckets ramar i Sverige : En studie av förtryckets och vithetens makt i dagens Sverige och dess verkningar på den institutionella diskrimineringen och rasismen.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Andreas Molin; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; Racism; Oppression; Whiteness; Diskriminering; Förtryck; Rasism; Vithet;

  Sammanfattning : In 1966 Sweden ratified the international Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination therefore they have undertaken a number of obligations. To this day, however, they have not fully fulfilled those obligations. LÄS MER

 4. 4. FÖRSKOLANS LÄROPLAN, PEDAGOGEN OCH SVENSKHETENS NORM : En diskursanalys om utpekandet av ”den Andre” i förskolans läroplan, Lpfö 98:18

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alaa Mustafa; [2021]
  Nyckelord :förskolans läroplan; förskola; Lpfö 98:18; pedagogik; ”vi och dom”; ”de andra”; norm; språk; makt; identitet; Vithet; svenskhet;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva en diskursanalys om, och i så fall hur, representativa begrepp i förskolans läroplan Lpfö 98:18 speglar maktförhållandet i majoritetssamhällets normer. Jag har genom att anta ett poststrukturalistiskt perspektiv belyst och analyserat konstruktionen av begreppen demokrati, norm, språk och identitet i förskolans läroplan Lpfö 98:18. LÄS MER

 5. 5. Att upptäcka det upptäckta : En postkolonial diskursanalytisk studie på tre sociologiska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kenar Ahmad; [2021]
  Nyckelord :Diskursanalys; läromedel; postkolonialism; ras etnicitet; sociologi; vithet;

  Sammanfattning : Följande studie analyserar tre läromedel i sociologi utifrån ett postkolonialt, diskursanalytiskt perspektiv. Syftet är att analysera hur ras/etnicitet görs i de utvalda läromedlen. LÄS MER