Sökning: "vithet"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet vithet.

 1. 1. Vit, vacker, värdefull:en kvalitativ studie av vithetsideal och dess betydelse på Bali, Indonesien.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Erik Hägg; [2020-08-06]
  Nyckelord :Vithet; vithetsideal; normalisering; kapital; colorism;

  Sammanfattning : Using interviews and observations, this qualitative study examines the value of bright and white skin in Bali, Indonesia, and how this correlates to social and economic status. The study uses a postcolonial framework to discuss the topic, but it also shows the need for a more contextual understanding of the phenomenon. LÄS MER

 2. 2. Att göra ras för barn : En kritisk analys av representation i svenska barnböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josef Schatii; [2020]
  Nyckelord :Ras; barnlitteratur; etisk läsning; alteritet; vithet; dekonstruktion;

  Sammanfattning : För de flesta barnen i dagens samhälle fyller barnboken en väsentlig funktion för inlärning och socialisering samtidigt som den kan förstås som ett möte med världen varigenom barns identitet börjar konstrueras i tidig ålder. I denna studie har representation i ett urval svenska barnböcker undersökts utifrån ett kritiskt rasperspektiv i syfte att framhäva ras som en aktuell analytisk ingång i barnbokens värld. LÄS MER

 3. 3. Hur normer förmedlas i läroböcker inom samhällskunskap : En kvalitativ innehållsanalys av normkritiskt perspektiv med fokus på familjekonstellationer, funktionsförmåga, kön/genus och vit/icke vithet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Böjeryd; [2020]
  Nyckelord :Keywords; Social science; Study material analysis; Norm criticism; Family constella-tions; Disability; Gender; Non-binary gender person; Whiteness; Non-whiteness and Upper primary school; Samhällskunskap; Läromedelsanalys; Normkritik; Familjekonstellationer; Funktions-nedsättning; Genus; Könsöverskridande identitet; Vithet; Icke vithet och Grundsko-lan.;

  Sammanfattning : The study’s purpose has been to attract attention and facilitate discussion regarding norms that are present in text books in the social science for upper primary school. The theoretical premiss has been a normcritical perspective based on queer theory, social constructionism and intersectionality. LÄS MER

 4. 4. I mötet med ordningsmakten : En fenomenologisk studie om unga icke-vita personers erfarenheter av polis och ordningsvakter

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noor Nassef; [2020]
  Nyckelord :Fenomenologi; vithet; ras; rasifiering; ålder; förorten; ungdomar; barn; ordningsmakten; polis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Väck inte den björn som sover" : En intervjustudie med pedagoger om deras arbete med rasism på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Do; [2020]
  Nyckelord :Rasism; vithet; svensk; vithetsnorm; svenska normer; fritidspedagoger; lärare i fritidshem; skola; fritidshem; etnicitet; intersektionalitet; kolonialism; maktstrukturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER