Sökning: "vittnesattester"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vittnesattester.

 1. 1. "Ett papper rodnar inte" : om för-och nackdelar med vittnesattester i brottmål, särskilt ur bevisvärderingssynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida-Li Rehnström; [2020]
  Nyckelord :vittnesattest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bevisöverenskommelsers giltighet och verkan i dispositiva tvistemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Henningsson; [2015]
  Nyckelord :bevisöverenskommelser; giltighet; verkan; dispositiva tvistemål; den processuella ogiltighetsprincipen; processuella överenskommelser; avståenden från rätten till domstolsprövning; totala avståenden; partiella avståenden; processrätt; avtalsfrihet; dispositionsrätt; fri bevisprövning; fri bevisföring; fri bevisvärdering; bevisrätt; civilprocessens funktioner; rättsskydd; handlingsdirigering; konfliktlösning; processekonomi; prioriterade bevismedel; prioriterade bevisfakta; exklusiva bevismedel; sekretessavtal; åberopandeförbud; skriftliga vittnesattester; exklusiva bevisfakta; integrationsklausuler; processuell oskälighetsregel; förenklad rättskipningsuppgift; förenklad processföringsuppgift; materiellt riktiga domar; respekten och förtroendet för rättskipningen;

  Sammanfattning : I detta arbete har avhandlats bevisöverenskommelsers giltighet och verkan i dispositiva tvistemål. Som utgångspunkt har tagits att två jämbördiga kommersiella parter har ingått en bevisöverenskommelse, innan tvist dem emellan har uppstått. LÄS MER