Sökning: "vittnesmål psykologi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vittnesmål psykologi.

 1. 1. The Sleeping Witness – Sleep’s Effect on Memory in a Witness Situation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elizabeth Nicolaisen; Annamaria Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :sleep; witness testimony; emotional memory; line-up; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that sleep strengthens memory. The current study has put this into a real-life context and study sleep’s effect on witness testimony. The 18 participants watched a video of a fictitious assault, and after a 12-hour delay, where half stayed awake during the day, and half slept during the night. LÄS MER

 2. 2. Röstspärren - SFL 12 och 49 §§ : En förlegad rest eller effektivt skydd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Niclas Bladfält; [2009]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Niclas; Bladfält; SFL; AL; gemensamhetsanläggning; lagen om förvaltning om samfälligheter; anläggningslagen; röstspärr; ABL; aktiebolagslag; 20-procents regeln; bolagsstämma; vattenlagen; samfälligheter; delägarsammanträde; föreningsstämma; civilrätt; fastighetsbildning; tredimensionella fastigheter; 3D-fastigheter; ägarlägenheter; ägarlägenhetsfastigheter; enskilda vägar; storkvarter; lantmäteriet; andelstal; gemensamhetsanläggning; särskild fastighetsrätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats fokuserar på röstspärren i lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 12 och 49 §§ (SFL). Röstspärren liknar den 20%-regel som fanns i gamla ABL och som togs bort därifrån år 1999. Bägge reglerna stoppar någon med andelar högre än en femtedel vid en om-röstning. LÄS MER

 3. 3. Effekten av feedback på realismen i äldres vittnesutsagor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Larsson; [2007]
  Nyckelord :ögonvittnen; vittnesutsagor; konfidens; tillförlitlighet; feedback; Psychology; Psykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur feedback påverkar tillförlitligheten i äldre ögonvittnens konfidens- och frekvensbedömningar, d.v.s. realismen i deras vittnesmål. LÄS MER

 4. 4. Retentionsintervall och ledande frågors effekter på vittnens minnesprestationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Psykologi; Högskolan Dalarna/Psykologi; Högskolan Dalarna/Psykologi

  Författare :Carina Herbertsson; Mari Persson; Mona Persson; [2006]
  Nyckelord :Vittnesmål; minne; ledande frågor; retentionsintervall;

  Sammanfattning : Vittnesmål är en vanlig form av bevis i rättegångar och spelar ofta en avgörande roll för utgången av brottmål. Studier har visat att fullständigheten och tillförlitligheten av vittnesmål påverkas av ledande frågor och längden på retentionsintervall. LÄS MER