Sökning: "vocabulary teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden vocabulary teaching.

 1. 1. Kontrastivität als Strategie zur effektiven Wortschatzerweiterung im DaF-Unterricht: Eine Fallstudie über deutsche ver-Verben und ihre Entsprechungen im Schwedischen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Olha Afanasyeva; [2021-02-10]
  Nyckelord :contrastive analysis; learning and teaching strategy; vocabulary; German as a foreign language; Swedish; prefix verbs;

  Sammanfattning : The present work investigates whether and how contrastive analysis as a learning andteaching strategy can make vocabulary learning in German as a foreign language (GAFL)classes in Sweden more effective. Contrastive linguistics serves as a theoretical basis forthe investigation. LÄS MER

 2. 2. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Translanguaging in the English classroom : A study examining young learners’ attitudes and perceptions of translanguaging in the English classroom.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Krystal Harris; [2021]
  Nyckelord :Translanguaging; L1; L2; EFL; grades 7-9; English teaching; attitudes; age; proficiency.; Transspråkande; L1; L2; EFL; åk 7-9; engelska undervisning; attityder; uppfattningar; ålder; färdighet.;

  Sammanfattning : Many studies show that language learners see the benefits of using their first language in order to learn second or subsequent languages, while they also see some disadvantages. This reflects dominant ideas in language learning about the importance of keeping languages separate. LÄS MER

 4. 4. Why work with children’s literature in an ESL-classroom?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lucas Brandt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this paper is to find out why children’s literature could be used in an ESLclassroom. We know that children’s literature should be included in an ESL-classroom,according to the national curriculum for English in Sweden, but experience tells me thatactual usage of children’s literature in the teaching of the English language for students inthe early school years is limited. LÄS MER

 5. 5. Lettiska för nybörjare : Preentation och analys av ett par läromedel i lettiska för nybörjare i fråga om intentioner och utförande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Björn Sundgren; [2021]
  Nyckelord :Beginners Latvian; textbooks; language teaching; teaching aids; educational materials;

  Sammanfattning : In this essay I introduce and analyse Lärobok i lettiska (with an adaptation in English called A Course in Modern Latvian) from 1980 by Valentine Lasmane and LETTISKA för universitetsbruk I (Latvian for University Students I, my translation) from 1993 by Aija Priedīte.  My aim is to find out the author’s intention and examine how it is carried out. LÄS MER