Sökning: "vocal fatigue recovery"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vocal fatigue recovery.

  1. 1. Säg Bob! : Sex sångare om nedsjungning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Joel Johansson; [2021]
    Nyckelord :vocal cool-down; vocal warm-down; vocal stretch; post-singing routine; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; straw phonation; resonant voice; RV; voice relaxation; voice-scan; vocal screening; voice massage; vocal fatigue recovery; heavy vocal load; nedsjungning; kyla ned rösten; sjunga ned; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; stråfonation; flödesfonation; röstmassage; röstscanning; röstavspänning; högintensiv sång;

    Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag med syftet att undersöka sångares upplevelser avnedsjungning efter högintensiv sång. Till en början har specifikt designade sångövningar förmedlats till sex medverkande sångare om fyra kvinnor och två män under individuella sånglektioner. LÄS MER