Sökning: "vocal"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet vocal.

 1. 1. Vocal processing of non-human characters portrayed by game masters (GMs) in tabletop role playing games (TTRPGs) : What physical attributes of a creature can be perceived in different processing?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lina Dovner; [2023]
  Nyckelord :TTRPG; sound design; vocal processing; Dungeons Dragons; creature sound design; vocal modulation; orc; elf;

  Sammanfattning : Voices reveal information about the speaker, such as their age, what they are feeling and how they look. Vocal modulation is sometimes used by role-players, mostly game masters, in a tabletop role-playing context, to portray non-playable characters. LÄS MER

 2. 2. Damned if you do, damned if you don't.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Ellqvist; Nicholas-Joel Kisling; Katharina Nadine Junge; [2023]
  Nyckelord :H M; sustainability; case; brand image; brand reputation; vocal; brand management; strategy; Business and Economics;

  Sammanfattning : “(Un)sustainable fashion: H&M breaks promise.” “H&M sued for greenwashing claims, again.” “H&M under fire!” Helena Holgersson is sitting in her office on the top floor of H&M’s Stockholm Headquarters staring at the headlines flickering on her computer screen. LÄS MER

 3. 3. Att sjunga i storband på lika villkor : En undersökning i att uppnå blend med rösten som icke-solistiskt instrument

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Maja Svantesson; [2023]
  Nyckelord :Voice mapping; big band; vocal blend; composition; jazz;

  Sammanfattning : In this thesis I’ve explored my voice as an instrument in the big band’s different sections. Through many years I’ve experienced that I lack tools around how to approach singing in big bands. I often ask myself if my voice stands out in the soundscape or if it’s blending and becomes a part of the sections in the big band. LÄS MER

 4. 4. Förskolebarns trygga relationer till pedagoger utifrån deras verbala och icke-verbalak ommunikation : - En kvalitativ observationsstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Grattan; Johanna Gullberg; [2023]
  Nyckelord :Attachment; security; comfort; relationships; secure base; safe haven; children; preschool teacher; verbal and non-verbal communication; interaction.; Anknytning; trygghet; tröst; relationer; trygg bas; säker hamn; barn; pedagog; verbal och icke-verbal kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Trygga relationer mellan pedagog och barn har minskat i förskolan. Trots det visar tidigare forskning på det tydliga samband som finns mellan barns trygghet och deras utveckling samt lärande. LÄS MER

 5. 5. Övningsmotivation : En kvalitativ studie om hur fem musiklärare på gymnasiet uppfattar sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cim Frode; [2023]
  Nyckelord :Motivation; motivation strategies; music teachers; secondary school; intrinsic and extrinsic motivation; motivation pyramid; Motivation; motivationsstrategier; musiklärare; gymnasiet; inre och yttre motivation; motivationspyramid;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar i första hand på att skapa förståelse kring hur musiklärare på gymnasiet upplever sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner. I andra hand riktar den in sig på att lyfta fram vilka motivationsverktyg musiklärare använder sig utav för att främja övning mellan individuella instrument- och sånglektioner. LÄS MER