Sökning: "voice relaxation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden voice relaxation.

 1. 1. Säg Bob! : Sex sångare om nedsjungning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joel Johansson; [2021]
  Nyckelord :vocal cool-down; vocal warm-down; vocal stretch; post-singing routine; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; straw phonation; resonant voice; RV; voice relaxation; voice-scan; vocal screening; voice massage; vocal fatigue recovery; heavy vocal load; nedsjungning; kyla ned rösten; sjunga ned; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; stråfonation; flödesfonation; röstmassage; röstscanning; röstavspänning; högintensiv sång;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag med syftet att undersöka sångares upplevelser avnedsjungning efter högintensiv sång. Till en början har specifikt designade sångövningar förmedlats till sex medverkande sångare om fyra kvinnor och två män under individuella sånglektioner. LÄS MER

 2. 2. Yoga och sjung! : En självstudie om kundaliniyogans påverkan på det allmänna måendet och sångrösten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Camilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :: yoga; vocal; body awareness; phenomenology; logbook; yoga; sång; kroppsmedvetenhet; fenomenologi; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande självstudie är att undersöka vad utövandet av kundaliniyoga har för effekt på mitt allmänna mående och på min röst och sång. Detta undersöks med grund i ett fenomenologiskt perspektiv där mina egna upplevelser analyseras. LÄS MER

 3. 3. En oförställd röst : En kvalitativ studie i hur tre sångare uppfattar röstmetoden The Voice Work

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Cornelia Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Voice; vocal technique; singing method; The Voice Work; Röst; sångteknik; sångmetodik; The Voice Work;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande arbete var att utforska tre sångares upplevelser av röstmetoden The Voice Work. Forskningsfrågan lyder: Hur uppfattar de intervjuade sångarna röstmetoden The Voice Work? Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer under hösten 2019 i en hermeneutisk analys, och diskuteras mot en bakgrund av samtida erfarenhetsbaserade röstmetoder samt röstforskning inom populärmusikaliska genrer. LÄS MER

 4. 4. Må bättre – sjung bättre! : En självstudie om huruvida yoga kan bidra till ett mer gynnsamt sångutövande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sandra Cardinal Dal; [2018]
  Nyckelord :breathing; stress; yoga; singing; phenomenology; lifeworld; logbook; andning; stress; yoga; sång; fenomenologi; livsvärld; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande självstudie har varit att undersöka huruvida yoga kan hjälpa mig att få ordning på min oregelbundna bröstkorgsandning samt om en förbättrad viloandning skulle kunna underlätta andningen i mitt sångutövande. Studien genomsyras av ett fenomenologiskt perspektiv med livsvärldsteorin och kroppens fenomenologi som grund. LÄS MER

 5. 5. Prioriteringar i undervisningen : Sångpedagogers kunskapsprioriteringar och mål med undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Malin Nordén; [2016]
  Nyckelord :school of music; school of arts; vocal education; beginners; priorities; survey; interview; didactics; musik- och kulturskola; sångundervisning; nybörjare; prioriteringar; enkät; intervju; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vad sångpedagoger prioriterar i undervisningen av nybörjar-elever. Studien baseras på en enkätundersökning där tio sångpedagoger från södra och mellersta Sverige deltog, samt tre enskilda intervjuer med sångpedagoger som också deltagit i enkäten. LÄS MER