Sökning: "vokabulär inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vokabulär inlärning.

 1. 1. Does playing video games have an effect on English vocabulary acquisition? : The correlation between English vocabulary acquisition and the playing of video games in ninth grade learners of English in Sweden

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Pontus Engqvist; [2019]
  Nyckelord :Extramural English; out-of-school learning; second language acquisition; vocabulary acquisition; vocabulary tests; Swedish 9th grade students; videogames.; Extramural engelska; att lära sig utanför skolan; andraspråks inlärning; vokabulärs inlärning; vokabulär prov; Svenska nionde-klassare; dataspel.;

  Sammanfattning : There have been many different studies done around the subject of Extramural English, where researchers Sundqvist and Sylvén (2012) have drawn the conclusion that there is a correlation between video games and learners of English improving upon their English vocabulary. This study focuses time spent on whether or not playing video games for an extended amount of time will help with a student’s English vocabulary. LÄS MER

 2. 2. ”Melodin fastnade” - Kan sång främja nyanlända elevers möjligheter att tillägna sig nya ord? En studie bland fyra nyanlända mellanstadieelever om sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexander Dellstrand; [2017-12-18]
  Nyckelord :Vokabulär; Språk; Sång; Musik; Arbetsminne Keywords: Vocabulary; Language; Song; Music; Working memory;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks huruvida nyanlända elever kan tänkas främjas av sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord. Fyra nyanlända mellanstadieelever genomförde ett verbtest före respektive efter lektioner baserade på sång respektive högläsning, detta för att undersöka effekter av olika lärandemetoder. LÄS MER

 3. 3. Incidental Vocabulary Acquisition through Reading : A Literature Review Examining Vocabulary Acquisition, Reading Comprehension and their Connection

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Tina Erlandsson; Sara Wallgren Gutierrez; [2017]
  Nyckelord :Second language acquisition; incidental vocabulary acquisition; reading processes; reading comprehension; cognitive processes; learning strategies;

  Sammanfattning : In order to learn a language, it is important to develop a vocabulary because it facilitates the language skills: reading, listening, writing and speaking. According to the Swedish curriculum, students must be able to develop these skills in English. LÄS MER

 4. 4. En träningsarena förkompetensöverföring på ettindustriföretag : Kan ett industriföretag öka resurseffektiviteten med hjälpav en träningsarena för kompetensöverföring?

  M1-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Emelie Worrman; Jerry Hattara; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att upprätthålla en resurseffektiv produktion krävs det att nyexaminerade teknologer snabbt kommer in framtida arbetssituationer, att kompetensen som tillgodogjorts genom erfarenhet lever vidare vid generationsskifte samt att kompetensöverföringen sker effektivt för medarbetaren inom produktionstekniska områden. Scania har infört en träningsarena som heter Basic Skill Engineering Methods (BSEM) för nyanställda tjänstemän inom produktionstekniska områden. LÄS MER

 5. 5. L’uso del testo letterario nell’insegnamento dell’italiano L2 Uno

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Bengtsson; [2014-10-13]
  Nyckelord :undervisning; vokabulär; passato prossimo; läsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om läsningen av en litterär text iitalienska på mellannivå kan ha en positiv inverkan på de lärandes grammatiska kompetens,ordförråd samt läsförståelse. Uppsatsen behandlar även hur man kan använda en litterär text iundervisningen av italienska i syfte att främja de lärandes förståelse av texten samt derasinlärning av ord och grammatik. LÄS MER