Sökning: "voluntary environmental agreements"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden voluntary environmental agreements.

 1. 1. Cross-border Displacement: Prevent, Prepare or Adapt to?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Monica Sepka; [2017]
  Nyckelord :Disaster Risk Management; Environment; Migration; Displacement; Drivers; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Despite the fact that some forecasts suggest that a large number of individuals could become displaced by 2050, the institutional and operational linkages between climate and cross-border displacement continues to be complex. While refugees and IDPs are treated according to specific treaties, the status of cross-border displacement as a result of disasters suffers from a normative gap and the linkages between disaster displacement, its drivers and risk reduction seems rather underrepresented in existing research. LÄS MER

 2. 2. KONKURRENSBEGRÄNSANDE MILJÖAVTAL ENLIGT ARTIKEL 101 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patrik Samuelsson; [2014]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; konkurrensrätt; civil and criminal procedure; miljörätt; environmental law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den kanske största miljöpolitiska utmaningen inom Europa är för närvarande frågan om hur det är möjligt att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt uppnå miljömålen i syfte att skapa en hållbar utveckling i samhället. Trenden har gått från att tillgripa lagstiftningsåtgärder till att via marknadsbaserade styrmedel försöka involvera olika marknadsaktörer att på egen hand bli delaktiga i miljöförbättringar som krävs för ett effektivt användande av samhällets resurser, vilket ligger till grund för en hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. EU Competition Law and Environmental Protection - Integrate or Isolate?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Sand Holmberg; [2014]
  Nyckelord :EU law; Competition law; Environmental law; Article 101 TFEU; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Commission has, in recent years, adopted an economic, consumer welfare-driven approach in its competition policy. Since the “modernisation” of the European competition law in 2004, the Commission has stated that “objective economic benefits” are necessary for the exemption in Article 101(3) TFEU to apply. LÄS MER

 4. 4. Medborgardeltagande i översiktsplaneringen : analys av Malmö stads samråd med utgångspunkt från FN:s Habitatagenda

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Ida Cronquist; [2012]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgardeltagande; medborgarinflytande; samråd; översiktsplanering; FN; Habitatagendan; Malmö;

  Sammanfattning : Studien utgör en analys av Malmö stads samråd vid översiktsplaneringen efter kriterier som tas fram ur FN: s Habitatagenda. Habitatagendan är den internationella överenskommelsen för en hållbar utveckling inom samhällsplanering. Social hållbarhet innebär goda möjligheter till inflytande för den enskilde och för ideella föreningar. LÄS MER

 5. 5. Private Lawmakers in International Environmental Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Britta Sjöstedt; [2009]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The body of international environmental law consists of framework agreements with vague norms that cannot be used in an operative manner. At the same time, sustainable development law promotes an integrated approach to social, economic and environmental issues, including other actors than states, which involves an increased pressure on private actors to take part in the efforts to protect the environment. LÄS MER