Sökning: "volva"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet volva.

  1. 1. Vikingatida stavar och deras funktioner : En komparativ studie om stavar funna i Skandinavien

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

    Författare :Oskar Olsson; [2016]
    Nyckelord :Viking age; staffs; volva; textile; roasting spits; measurement; Scandi-navia; shamanism.;

    Sammanfattning : Abstract:This essay is a comparative study conducted on several iron staffs and a few staffs made of wood believed to be either roasting spits, measurement rods or staffs of sorcery. The aim of the study is to distinguish if all the staffs can be perceived as staffs of sorcery or which of them should not be considered as such. LÄS MER