Sökning: "volvos målgrupp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden volvos målgrupp.

  1. 1. Standardisering och anpassning - En studie av Volvos marknadsföring i Europa

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ola Mårtensson; Malin Olsson; Victoria Sandberg; Anna Sjödin; [2002]
    Nyckelord :standardisering; anpassning; euro-consumer; pan-europeisk marknadsföring; Volvo; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att redogöra för ett internationellt företags marknadsföringsstrategi på den europeiska marknaden, i det här fallet Volvos, sett ur ett standardiserings- och anpassningsperspektiv. Metod: Vi har genomfört en litteraturstudie för att få en teoretisk grund för arbetet. LÄS MER