Sökning: "volymutnyttjande"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet volymutnyttjande.

 1. 1. Effektiviserad inlagring för ökat kapacitetsutnyttjande : En fallstudie vid Piteå Hamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Brunström; [2019]
  Nyckelord :Lager; Lagerlayout; Lagringsprinciper; Materialhantering;

  Sammanfattning : Under första kvartalet 2018 ökade industrins totala lager med 8,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en uppgång med 3,5 volymprocent. Statistik gällande pappersindustrin visar också en tydlig produktionsökning under 2018. Den ökade lagervolymen kan därför förklaras av en ökad efterfrågan. LÄS MER

 2. 2. Optimeringsmetod för färdigvarulager : En fallstudie hos Emballator Växjöplast

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Beatrice Lidner; Emilia Grenstadius; [2018]
  Nyckelord :safety; service level; utilization rate; order picking time; capital tied up; färdigvarulager; optimering; multi-criteria optimization; säkerhet; servicenivå; volymutnyttjande; plocktid; kapitalbindning;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Emballator Växjöplast prioriterar och resonerar kring aspekterna volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning och servicenivå vid optimering av deras färdigvarulager. Författarna kom fram till följande slutsats: Fallföretaget prioriterar säkerhet högst för att skydda individen Servicenivå prioriteras efter säkerhet då de arbetar kundfokuserat. LÄS MER