Sökning: "vräkning av barn"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vräkning av barn.

 1. 1. "[...] är därmed skyldig att flytta genast" - En undersökning av barnets rätt i vräkningsförfarandet utifrån sårbarhetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; social and welfare law; critical legal studies; Martha Fineman; sårbarhetsteori; vräkning; avhysning; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vräkning är en av de mest ingripande åtgärder och traumatiserande upplevelser som någon, särskilt ett barn, kan vara med om. Under 2017 vräktes enligt Kronofogdemyndighetens statistik 392 barn och hyresskulder utgör den vanligaste orsaken till att en barnfamilj avhyses. LÄS MER

 2. 2. Barn utan hem - Barn som vräks av allmännyttiga bostadsbolag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lotta Sjöström; [2017]
  Nyckelord :Allmännyttiga bostadsbolag; vräkning; barn; hemlöshet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem tar hänsyn till barnets bästa?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Agestam; Sia Brorsson; [2016]
  Nyckelord :barnets bästa; barnkonventionen; barnvräkning; kronofogden; svensk rätt; vräkning;

  Sammanfattning : Varje år vräks hundratals barn i Sverige. Detta trots att Sverige för 25 år sedan ratificerade Barnkonventionen, att barnets bästa är implementerat i svensk lag samt att Socialstyrelsen sedan år 2002 har haft ett särskilt uppdrag att förebygga vräkningar och att helt eliminera vräkningar av barn. LÄS MER

 4. 4. Går det att undvika vräkning av barnfamiljer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Hallenberg; [2015]
  Nyckelord :familjerätt; civilrätt; boenderätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sitt avstamp i den politiska nollvisionen att inga barn ska vräkas. En utredning av gällande rätt klargör att även om det kan finnas en lagstadgad social rätt till bostad för barn så är denna inte så väldefinierad och reglerad att den är utkrävbar i domstol. LÄS MER

 5. 5. ”Att en uppsägning kan medföra negativa förändringar för hans närstående påverkar inte denna bedömning.” : – En kvalitativ studie om vräkningshotade barnfamiljer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helena Svelander; Amanda Isberg; [2014]
  Nyckelord :Diskursanalys; Socialkonstruktionism; Vräkning; Barnfamiljer; Barnperspektiv.;

  Sammanfattning : År 2013 berördes 1876 barn av vräkning och 504 av dessa barn och deras familjer blev vräkta från sin bostad. Att bli vräkt innebär att flytta från sin bostad med tvång. Regeringen formulerade 2007 en nollvision om att inga barn ska vräkas. I Sverige saknas skydd mot vräkning av barnfamiljer. LÄS MER