Sökning: "vräkning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet vräkning.

 1. 1. "[...] är därmed skyldig att flytta genast" - En undersökning av barnets rätt i vräkningsförfarandet utifrån sårbarhetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; social and welfare law; critical legal studies; Martha Fineman; sårbarhetsteori; vräkning; avhysning; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vräkning är en av de mest ingripande åtgärder och traumatiserande upplevelser som någon, särskilt ett barn, kan vara med om. Under 2017 vräktes enligt Kronofogdemyndighetens statistik 392 barn och hyresskulder utgör den vanligaste orsaken till att en barnfamilj avhyses. LÄS MER

 2. 2. Barn utan hem - Barn som vräks av allmännyttiga bostadsbolag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lotta Sjöström; [2017]
  Nyckelord :Allmännyttiga bostadsbolag; vräkning; barn; hemlöshet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att vara framgångsrik när det gäller vräkningsproblematik : En kvalitativ studie om hur Umeå Kommun arbetar mot vräkningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alida Bergstedt Lindgren; Magdalena Mäki; [2016]
  Nyckelord :vräkning; sverige; umeå; barnfamiljer; bostad; avhysning; äldre; ungdomar; hemlöshet; hyresvärd; vräkningsproblematik; vräkningsprocess;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur Umeå kommun arbetar mot vräkningar samt identifiera framgångsfaktorer mot detta. För att besvara detta syfte har vi undersökt vilka de viktigaste aktörerna är som arbetar mot vräkningar och hur deras samarbete ser ut, de bakomliggande orsakerna till varför personer blir vräkta samt vilket stöd som kan ges till de som riskerar att bli vräkta och som blivit vräkta. LÄS MER

 4. 4. Vem tar hänsyn till barnets bästa?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Agestam; Sia Brorsson; [2016]
  Nyckelord :barnets bästa; barnkonventionen; barnvräkning; kronofogden; svensk rätt; vräkning;

  Sammanfattning : Varje år vräks hundratals barn i Sverige. Detta trots att Sverige för 25 år sedan ratificerade Barnkonventionen, att barnets bästa är implementerat i svensk lag samt att Socialstyrelsen sedan år 2002 har haft ett särskilt uppdrag att förebygga vräkningar och att helt eliminera vräkningar av barn. LÄS MER

 5. 5. Går det att undvika vräkning av barnfamiljer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Hallenberg; [2015]
  Nyckelord :familjerätt; civilrätt; boenderätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sitt avstamp i den politiska nollvisionen att inga barn ska vräkas. En utredning av gällande rätt klargör att även om det kan finnas en lagstadgad social rätt till bostad för barn så är denna inte så väldefinierad och reglerad att den är utkrävbar i domstol. LÄS MER