Sökning: "vulnerable family"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden vulnerable family.

 1. 1. Rethinking social care services for elderly persons in Zambia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annette Hatembo; [2022]
  Nyckelord :Ageing; elderly people; family; community; caregiving; old people’s home; social care.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Elderly people in Zambia face numerous challenges resulting from high poverty levels, stigma, and social exclusion, poor service provision in old people's homes, and lack of proper care and support from family and the public. In addition, changes in population ageing have also resulted in increased longevity affecting the obligatory responsibilities of the state and the family to meet individual needs in caregiving adequately. LÄS MER

 2. 2. Grief Support for Children with Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorder : A Systematic Literature Review

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :Maria Bonin; [2022]
  Nyckelord :Grief; support; intervention; children; autism spectrum disorder; intellectual disabilities;

  Sammanfattning : Children with intellectual disabilities and autism spectrum disorder are in danger of developing serious mental health issues after the death of a beloved person. They are considered as not being able to grieve and understand the concept of death, which leads to exclusion from grieving processes and rituals. LÄS MER

 3. 3. Varför blir de flesta unga inte blir brottslingar? : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Zeynep Erbek; Hannes Tarach; [2022]
  Nyckelord :criminal lifestyle; socially vulnerable areas; risk factors; adolescents; brottslig livsstil; socialt utsatta områden; riskfaktorer; skyddsfaktorer ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är just nu högaktuellt i media och politiska debatter i Sverige, där fokus ofta ligger på vilka riskfaktorer som finns, och vilka förebyggande åtgärder som behövs. De risk- och skyddsfaktorer om ungas anslutning till brottslighet är oftast samma variabler. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens erfarenhet av hot och våld i en prehospital vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amelia Lindqvist; Jenny Bolyki; [2022]
  Nyckelord :Ambulance personnel; Experience; Prehospital; Threats and Violence; Ambulanspersonal; Prehospital; Erfarenhet; Hot och Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är vanligt förekommande inom sjukvården, där ambulanspersonalen är en särskilt utsatt grupp. Hot och våld förekommer främst vid vård av patienter som har hjärnskador, psykisk sjukdom eller är påverkade av droger och ambulanspersonal träffar på alla dessa patienter. LÄS MER

 5. 5. Honlig reproduktion hos unga lodjur (Lynx lynx)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cecilia Norstedt; [2022]
  Nyckelord :Eurasiskt lodjur; lodjur; Lynx lynx; reproduktion; pubertet; dräktighetsandel; persisterande gulkropp; gulkropp;

  Sammanfattning : I Sverige lever Europas störa kattdjur – det eurasiska lodjuret (Lynx lynx). Arten klassas som livskraftig globalt sett men är i Sverige fridlyst sedan 90-talet och klassas som sårbar enligt 2020 års rödlista. Sedan 1990-talet har man i Sverige genomfört en årlig inventering av lodjur för att uppskatta stammens storlek och utveckling. LÄS MER