Sökning: "vuxen val"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden vuxen val.

 1. 1. Skönlitteratur som pedagogiskt redskap : En kvalitativ studie om hur fem lärare bearbetar skönlitteratur och lässtrategier i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anneli Granqvist; Sandra Karlsson; [2019]
  Nyckelord :läromedel; läsförståelse; lässtrategier; skönlitteratur; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie berör skönlitteraturens plats i undervisningen och hur man genom den skönlitterära läsningen kan stimulera elevers läsförståelse. Studiens syfte är att undersöka hur några lärare går tillväga när de väljer skönlitterära texter till undervisningen, samt vilka lässtrategier de använder sig av för att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER

 2. 2. Främjandet av fysisk aktivitet i idrottsundervisningen : En intervjustudie om hur idrottslärare arbetar i undervisningen för att väcka elevers intresse till fysisk aktivitet i åk 4-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erica Högdahl; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; intresseväckande; livslångt lärande; påverkan;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att den fysiska inaktiviteten ökar hos barn och ungdomar. Detta kan medföra att det blir ännu viktigare att främja livslång fysisk aktivitet. Forskningen visar att det finns flertal faktorer som påverkar och avgör huruvida man väljer ett fysiskt aktivt liv eller inte. LÄS MER

 3. 3. Föräldrar till barn men neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en intervjustudie om samverkan med skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Inga-Karin Dentz; [2019]
  Nyckelord :bemötande; barn i behov av särskilt stöd; föräldrar; NPF; samarbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inga-Karin Dentz (2019) Föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – en intervjustudie om samverkan med skolan (Parents to children with autism spectrum disorder – an interwiev study about cooperation with the school) en kvalitativ intervjustudie om hur föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning uppfattar samarbetet med skolan. Syfte Syftet med detta arbete är att genom intervjuer undersöka hur föräldrar till barn med NPF uppfattar samarbetet mellan hemmet och skolan. LÄS MER

 4. 4. LIVET SOM VUXEN - MASKROSBARN UPPVÄXTVILLKORENS PÅVERKAN PÅ VAL AV YRKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Veronica Wingren Ahlström; [2019]
  Nyckelord :Attachment; Dandelion children; Relationships; Growing up conditions; Career choices.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som barn växa upp i en dysfunktionell familj i nära relation till förälder/föräldrar med psykisk ohälsa påverkar barnet både under uppväxten men även senare i livet. Anknytningen och de system som finns runt barnet kommer ha en avgörande betydelse för barnets förmåga att socialisera, mentalisera och för att bygga upp en resiliens. LÄS MER

 5. 5. Barngruppen i fokus under inskolning : en studie utifrån pedagogens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cecilia Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; stress; barngrupp; inskolning; förskola; pedagog; förhållningssätt; barn i ålder ett till tre år;

  Sammanfattning : Detta är en studie kring ”hur pedagoger som arbetar med de yngsta barnen ett till tre år på förskolan, ser på barnen i den etablerade barngruppen under inskolning?” Undersökningen har valt att titta på de yngsta barnen i förskolan, ett till tre år under en period på tolv veckor. Studien har använt sig av en kvantitativ undersöknings metod i form av enkäter som mailades ut till 36 pedagoger på sex olika förskolor i en ort i Skåne. LÄS MER