Sökning: "vuxenutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet vuxenutbildning.

 1. 1. Färdigintegrerad på arbetsmarknaden? - En skildring av krav och förutsättningar för att kliva in och stanna kvar på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linus Adolfsson; [2019-08-23]
  Nyckelord :arbete; arbetsmarknad; egenmakt; integration; nyanlända; social kompetens;

  Sammanfattning : Syfte ochfrågeställningar:Syftet med denna uppsats är explorativt och avser att undersöka närtjänstemän vid en kommunal förvaltning anser att nyanlända är färdigintegrerade. Studien ställer följande frågeställningar:- Vilken är den etablerade förståelsen av integration blandtjänstemän vid en kommunal arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsförvaltning?- Vilka krav framträder för nyanlända vad gäller att bliintegrerade på den svenska arbetsmarknaden?Teori: Pierre Bourdieus teorier om symboliskt kapital, habitus och fält. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen i svenska som andraspråk : Beskrivningar från 10 lärare på lågstadiet och vuxenutbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenni Kallström; Tina Magnusson; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; läs- och skrivinlärning; andraspråksinlärning; lågstadiet; vuxenutbildning; grundad teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Folkhögskolans bildningsmiljö : upplevda framgångsfaktorer för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Björk; [2019]
  Nyckelord :Bildning; folk high school; inclusive education; neuropsychiatry; special education; success factors; Bildning; folkhögskola; framgångsfaktorer; inkludering; neuropsykiatri; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Många unga människor lämnar idag det reguljära skolsystemet utan fullständiga betyg. Därav finns ett stort behov av vuxenutbildning. Folkhögskolor erbjuder en alternativ pedagogisk väg i förhållande till andra skolformer, då de inte är styrda av nationellt fastslagna läroplaner. LÄS MER

 4. 4. Inkludering som framgångsfaktor i vuxenutbildningen : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Bernström; [2019]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; inkludering; litteraturstudie; motivation; mål; självreglering; självstyre; vuxenutbildning.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka vad som i internationell forskning identifieras som framgångsfaktorer i vuxenutbildning och hur dessa förhåller sig till en inkluderande vuxenutbildning. Metoden som använts är systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. Elevers upplevelse av Sfi Svenska För Invandrare : Man hör mycket från andra skolor men min var jättebra

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska för invandrare Sfi ; vuxna nyanlända; svenska som andraspråk; grundläggande vuxenutbildning; kritisk fenomenologi; etablering.;

  Sammanfattning : Eftersom Svenska för invandrare (Sfi) både är ett allmänt debatterat område samtidigt som det är ett sparsamt kartlagt forskningsområde undersöker den här studien Sfi-utbildningen utifrån ett elevperspektiv. Genom en kritiskt fenomenologisk ansats ges elevernas enskilda upplevelser utrymme att höras. LÄS MER