Sökning: "vuxenutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet vuxenutbildning.

 1. 1. ”De svåra orden gör texten mörk” - en studie om vuxna flerspråkiga elevers textrörlighet i ämnet samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkeli; [2023-03-01]
  Nyckelord :vuxenutbildning; samhällskunskap; textrörlighet; sociokognitiv teori; ledtrådar; språkliga utmaningar;

  Sammanfattning : Lärobokstexter på gymnasienivå kan vara besvärliga att läsa eftersom skolspråket på den nivån har många språkliga drag som gör texterna opersonliga och abstrakta. Om man dessutom har ett annat förstaspråk än svenska och inte känner till de språkliga dragen för lärobokstexter särskilt väl, så kan texterna innebära stora utmaningar för förståelsen. LÄS MER

 2. 2. Formativ, skriftlig bedömning för elever på Komvux i svenska för invandrare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Åsa Högberg; [2023]
  Nyckelord :Vuxenutbildning; sfi; formativ bedömning; summativ bedömning; återkoppling; respons; lärandemål och kunskapskvaliteter.;

  Sammanfattning : De flesta forskningsresultat som tagits fram när det gäller skriftlig, formativ bedömning grundar sig på undersökningar gjorda inom grundskolan, gymnasieskolan eller universiteten medan det saknas forskning inom vuxenutbildning och speciellt inom den svenska kontexten och då inom området andraspråksinlärning för vuxna. Syftet med studien är att bidra med kunskap om den formativa, skriftliga bedömningen på Komvux i svenska för invandrare. LÄS MER

 3. 3. ¡Que lo pases bien! En komparativ innehållsanalys : Konjunktiv och dess användning i läromedel för spanska för gymnasieskolan och vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Aleksandar Medak; [2023]
  Nyckelord :Grammatik; konjunktiv i spanska; kvalitativ text- och innehållsanalys; komparativ innehållsanalys; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att ta reda på hur konjunktiv ur ett komparativt och innehållsligt perspektiv beskrivs och behandlas i två läroböcker samt två grammatikböcker i spanska för gymnasieskolan och vuxenutbildning. Ytterligare ett syfte är att klargöra hur det som står i läroplanen för Moderna språk 4 relateras till de utvalda delar i dessa läroböcker och grammatikböcker. LÄS MER

 4. 4. Kan, bör eller ska stöd ges? : En fallstudie om tekniklärares upplevda förmåga att ge stöd till elever  inom vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Iyad Ibrahim; [2023]
  Nyckelord :avvikande; exkludering; diskursanalys; intervju; lärare; normalitet; stöd; teknik; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Denna studie avser synliggöra tekniklärares upplevda föreställningar kring stöd till elever som ej uppnår kursmålen i Teknik 1 inom vuxenutbildningen, vilket påverkar det stöd eleverna faktiskt erbjuds. Genom en fenomenografisk studie som omfattar intervjuer med fyra tekniklärare läggs grunden för att göra en kritisk diskursanalys i syfte att studera de språkliga strukturer som uppbär de diskurser lärarna är del av och upprätthåller. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer på sfi : En litteraturöversikt om framgångsfaktorer inom sfi-undervisningen i Sverige med särskilt fokus på skrivande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sfi; vuxenutbildning; språkutveckling; skrivande; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Följande litteraturöversikt skrevs för att undersöka vilka framgångsfaktorer som redan skriven forskning har kommit fram till inom forskningsområdet sfi – svenska för invandrare. Syftet var att undersöka forskningsläget och uppsatsens kärna blev att titta närmre på framgångsfaktorerna som datan resulterade i. LÄS MER