Sökning: "vuxenutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet vuxenutbildning.

 1. 1. Medvetenheten om klimatfrågan bland elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen : En empirisk pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Mattias Andersson; [2021]
  Nyckelord :climate change; environmental education; sustainable development; upper secondary school; adult education; klimatfrågan; klimatförändring; hållbar utveckling; miljöundervisning; gymnasieskolan; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : The purpose is to study, in a pilot survey, the consciousness of climate change among pupils in secondary school and in adult education. These are the research questions: - What consciousness of climate change do the pupils have? - What are the differences in respect of climate change consciousness between men and women, pupils in adult education and in upper secondary school and pupils in pre-university programmes and in vocational programmes? ”Climate Change Consciousness” is constructed as a concept consisting of ecological, social and economic dimension as well as the components knowledge, attitudes and behaviour. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar av elevers förmågor ochkunskaper i svenska som andraspråk : Om kunskapsglapp och övergångar inom olika nivåer på Komvux

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Esra Eriksson Mayer; Anna Birath; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kunskaper och förmågor; kunskapsglapp; övergångar; Komvux; vuxenutbildning; SVA-grund; SVA 1;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka sex utvalda lärares uppfattningar om vilka kunskaper ochförmågor som är viktiga för studerande på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen att hamed sig vid övergången till den gymnasiala utbildningen SVA 1. Vidare undersöks om detfinns några övriga faktorer som påverkar övergången från grundläggande till SVA 1. LÄS MER

 3. 3. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER

 4. 4. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Hur samhällskunskapslärare verksamma inom vuxenutbildning tänker kring sitt ämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sasa Kovacevic; [2020]
  Nyckelord :samhällskunskap; vuxenutbildning; syfte och mål; kunskaper och förmågor;

  Sammanfattning : Samhällskunskapsämnet är ett skolämne det forskas förhållandevis lite om och kring, detsamma gäller vuxenutbildning. Kombinerar man dessa två är forskningen näst intill obefintlig. Genom denna uppsats hoppas jag kunna bidra med förståelse och perspektiv vad gäller undervisning i samhällskunskap inom vuxenutbildning. LÄS MER