Sökning: "vuxenutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet vuxenutbildning.

 1. 1. ”Sa jag nånting grammatiskt fel eller ser de att jag inte är straight?” Vuxna hbtq-personers erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Agnes Lanker; [2021-06-18]
  Nyckelord :cis-heteronormativitet; flerspråkighet; hbtq; omonationalism; könsidentitet; queer; sexualitet; sfi; svenska som andraspråk; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fyra vuxna hbtq-personers erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk, inom och utanför det formella utbildningssystemet i Sverige. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer och analyserades tematiskt utifrån queerteoretiska och intersektionella perspektiv på andraspråksutveckling och identitet. LÄS MER

 2. 2. Medvetenheten om klimatfrågan bland elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen : En empirisk pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Mattias Andersson; [2021]
  Nyckelord :climate change; environmental education; sustainable development; upper secondary school; adult education; klimatfrågan; klimatförändring; hållbar utveckling; miljöundervisning; gymnasieskolan; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : The purpose is to study, in a pilot survey, the consciousness of climate change among pupils in secondary school and in adult education. These are the research questions: - What consciousness of climate change do the pupils have? - What are the differences in respect of climate change consciousness between men and women, pupils in adult education and in upper secondary school and pupils in pre-university programmes and in vocational programmes? ”Climate Change Consciousness” is constructed as a concept consisting of ecological, social and economic dimension as well as the components knowledge, attitudes and behaviour. LÄS MER

 3. 3. Studie- och yrkesvägledning av nyanlända i vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Faris Mahmud Jimie; Freddy Åström; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; nyanlända; vuxenutbildning; holistiskt synsätt; interkulturell vägledning; utrikesfödda;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att öka förståelsen för hur studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning av nyanlända i vuxenutbildning. Studien har följt ett kvalitativt tillvägagångssätt, med intervju som metod. Intervjun genomfördes med fem verksamma studie-och yrkesvägledare som arbetar i närkontakt med nyanlända. LÄS MER

 4. 4. Södervärn för alla : från trafikplats till levande stadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Assar Ekander Swanberg; [2021]
  Nyckelord :Fysisk planering; Malmö; Södervärn; Stojanovski; Bytespunkter; Levande stadsmiljö;

  Sammanfattning : Fysisk planering handlar till stor del om att väga olika intressen mot varandra, enskilda som allmänna, stora som små. Det här kandidatarbetet undersöker ett fall där trafiken prioriterats framför övriga intressen och föreslår en förändring där fler funktioner ryms inom samma område. LÄS MER

 5. 5. Ursäkta, vad betyder "allas lika värde"? : En kvalitativ studie om SFI-elevers erfarenheter av värdegrundsarbete i undervisningen under covid-19-pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Paraskevi Karapostoli; Elisabeth Holm; [2021]
  Nyckelord :likabehandlingsplan; värdegrundsarbete; svenska för invandrare; SFI; Komvux; kommunal vuxenutbildning; covid-19; covid-19-pandemi; coronapandemi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om elever inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) tar till sig och förstår skolans arbete med värdegrund under den rådande pandemin som har lett till att undervisningen bedrivs på distans. Studien utgår från följande frågeställningar: Vilken erfarenhet av värdegrundsarbete har elever inom SFI? Hur upplever eleverna att deras egna kulturer representeras i klassrummet? Som redskap vid datainsamlingen används en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER