Sökning: "vuxna sfi alfabetisering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vuxna sfi alfabetisering.

 1. 1. Alla människor måste kunna läsa å skriva inga sitta hemma : En kvalitativ studie om vuxna lågutbildade somaliska kvinnors uppfattning om litteracitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Catharina Johansson; [2014]
  Nyckelord :litteracitet; somaliska kvinnor; alfabetisering; lågutbildad;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera somaliska kvinnors upplevelser av och tankar om litteracitet i Somalia och i Sverige samt hur tidigare erfarenheter och framtidsplaner präglar litteracitetsutvecklingen i Sverige. Metoden består av semistrukturerade intervjuer som utförts med fyra sfi-elever. LÄS MER

 2. 2. När bokstäver får mening : En kvalitativ studie om alfabetiseringsundervisning inom sfi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Penttilä; [2013]
  Nyckelord :alfabetisering; analfabetism; andraspråksinlärning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur man utformar en effektiv alfabetiseringsundervisning för vuxna andra-språksinlärare inom ramen för sfi. Studien syftar till att ta reda på vad det innebär att arbeta med analfabeter och vad man didaktiskt, samt organisatoriskt på styrningsnivå, kan göra för att effektivisera undervisningen. LÄS MER

 3. 3. ”Snö! Det betyder vit som snö!” Vuxna kursdeltagares och lärares reflektioner över ett läromedel för läs- och skrivinlärning (i relation till läromedelsforskningen)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Nordström; [2012-07-09]
  Nyckelord :läromedel för alfabetisering; interaktionistisk text; kursdeltagares och lärares reflektioner;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA 133VT 2012Handledare: Ann-Marie Wahlström och Ingegerd Enström.... LÄS MER

 4. 4. Modersmålsbaserad alfabetisering i Sverige: Studie i alfabetisering och tvåspråkighet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elisabet Mörnerud; [2004]
  Nyckelord :alfabetisering; tvåspråkighet; språkinlärning; modersmålslärarens roll; mångkultur; interkultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Alfabetiseringen har i många kommuner i Sverige drivits av SFI %u2013 undervisningen (svenska för invandrare). Precis som alfabetiseringsprogram världen över präglats av avhopp och ouppnådda mål har analfabeter i Sverige lämnat SFI-undervisningen med en känsla av att läs- och språkinlärning är för komplicerad för dem. LÄS MER