Sökning: "vuxnas andraspråksinlärning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vuxnas andraspråksinlärning.

 1. 1. Verksamhetsförlagt lärande inom SFI Hur samverkar formellt och informellt lärande på en praktikplats i en strävan efter språkinlärning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Abdelaaziz Irissi; [2015-03-23]
  Nyckelord :SFI§; Andraspråksinlärning; Formellt och informellt lärande; Verksamhetsförlagt lärande; Sociokulturellt perspektiv; Vuxnas lärande;

  Sammanfattning : SyfteAvsikten med studien var att beskriva synen på verksamhetsförlagt lärande utifrån ett lärar- och elevperspektiv, samt undersöka aktörernas upplevelser kring språkinlärningen som sker i samverkan mellan VFL och formellt lärande i form av den schemalagda undervisningen i SFI-skolan. Studien har även lyft fram faktorer som påverkar lärandet på en praktikplats och elevernas möjlighet att inom verksamhetsförlagt lärande tillägna sig ett funktionellt språk som de behöver för att klara sig i samhället. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan motivation och läsförståelse hos andraspråksinlärare : En studie av vuxnas inlärande av svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Integrativ och instrumentell motivation; andraspråksinlärning; korrelationer lästestresultat och motivationsindex;

  Sammanfattning : Denna studie är en fördjupning i huruvida motivation påverkar andraspråksinlärares resultat i läsning. Gardner och Lamberts (1972) ursprungsmodell för motivationsstudier har fungerat som underlag i denna undersökning som har utförts på en grupp vuxna L2- inlärare av svenska som i nuläget studerar på SFI, kurs C och D. LÄS MER

 3. 3. Svårigheter vid andraspråksinlärning av det svenska språket : En studie av andraspråksinlärningen hos fyra spansktalande personer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carolina Bölander; [2014]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; transfer; vokaluttal; finala konsonanter; konsonantkluster;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka de språkliga svårigheter som fyra spansktalandepersoner från samma familj möter när de lär sig svenska som ett andraspråk och att se om devuxnas språkbruk skiljer sig från barnens. Undersökningen omfattas av fem språkligaaspekter. LÄS MER

 4. 4. "Jag kommer aldrig att prata som en svensk" : åtta vuxna inlärares syn på sin svenska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Fedra Martinez Gamba; [2011]
  Nyckelord :motivation; andraspråksinlärning; attribution; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar på några vuxnas erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk. Syftet är att undersöka hur vuxna inlärare upplever sin egen svenska idag, vilka faktorer de tillskriver sitt resultat och om de idag känner sig motiverade att fortsätta studera svenska. LÄS MER

 5. 5. Prestationsbaserad stimulansersättning – en studie om betydelsen av sfi-bonusen för deltagarnas motivation.

  C-uppsats,

  Författare :Dörte Frantz; [2011]
  Nyckelord :svenskundervisning för invandrare sfi ; sfi-bonus;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag undersökt om den nyinförda sfi-bonusen kan ha betydelse för sfi-elevernas motivation attlära sig svenska. För detta ville veta hur regeringens syfte att införa sfi-bonusen kan tolkas utifrån kunskapsfältetmotivationsforskning och andraspråksinlärning. LÄS MER