Sökning: "vuxnas deltagande i leken"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vuxnas deltagande i leken.

 1. 1. De är bara lite upptagna : Hur, när och varför tycker barnen att vuxna ska involvera sig i leken i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mattias Lasson; [2018]
  Nyckelord :Lek; Förskola; Involvering; Deltagande; Vuxna; Samspel; Lekregler;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur, när och varför barn i förskolan tycker att de vuxna ska involvera sig i leken. Detta undersöks med hjälp av kvalitativa intervjuer av barn. LÄS MER

 2. 2. ”Får jag vara med?” En studie om barns samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Johansson; Nike Birgersson Wagner; [2018]
  Nyckelord :Samspel; Fri lek; Tillträde; Tillträdesstrategier; Lekregler;

  Sammanfattning : Då mycket av den forskning vi tagit del av berör vuxnas delaktighet i barns lek vill vi fokusera på leken mellan barnen. Syftet med studien är därmed att studera hur barn går tillväga för att få tillträde till den fria leken och hur barns samspel kan se ut. Studien har gjorts på två förskolor i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Förkollärarens roll i barns lekHur deltar förskolläraren i leken? : Hur deltar förskolläraren i leken?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Landhammar; Lina Pontell; [2017]
  Nyckelord :Barns lek; deltagande; erfarenheter; förskollärarens roll och uppfattningar.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att studera och analysera förskollärares erfarenheter och uppfattningar om vuxnas roll och deltagande i barns lek. Den tidigare forskningen har visat att förskollärare antingen bör ha en närvarande roll i barnens lek eller en observerande roll över barnens lek samt att förskollärarna har i uppgift att ge barnen trygghet, vägledning och inspiration. LÄS MER

 4. 4. Glöm inte bort leken och barnet inom dig : En studie av vikariers uppfattningar om barns lek i förskoklan och vuxnas deltagande i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Carina Norgren; [2017]
  Nyckelord :Förskola; lek; vikariers uppfattningar; vuxnas deltagande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vad vikarier i förskolan har för uppfattningar av leken i förskolan och vuxnas deltagande i barns lek i förskolan. Detta har undersökts genom fem intervjuer med vikarier i en småstad i Mellansverige där vikarierna har fått berätta om sina erfarenheter och uppfattningar kring ämnet. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelser av inflytande i förskolan : Sex 4-5 åriga barn berättar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Josefine Einarsson; Linnea Engström; [2015]
  Nyckelord :Barns inflytande; barns perspektiv; barns upplevelser; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barn upplever inflytande i förskolans verksamhet. Fokus kommer att ligga vid barns upplevelser av de vuxnas betydelse för deras inflytande, när barn upplever att de får inflytande, vilka erfarenheter barn har av att göra val men också vad barn vill få inflytande över eller bestämma. LÄS MER