Sökning: "vygotskij mediering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vygotskij mediering.

 1. 1. Algoritmen som kulturellt redskap : Fyra elevers förståelse av additionsalgoritmen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sara Bartfai; [2016]
  Nyckelord :algorithm; mediation; cultural tool; Vygotsky; algoritm; mediering; kulturellt redskap; Vygotskij;

  Sammanfattning : The aim of this investigation has been to examine four students, in a second grade class in Stockholm, understanding of the addition algorithm. A small field study has been carried out including both interviews and classroom studies. LÄS MER

 2. 2. Går det att förbättra gymnasielevers läsförmåga? : En interventionsstudie på gymnasienivå utifrån den reciproka modellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Cederstedt; [2015]
  Nyckelord :Intervention; läsförmåga; lässtrategier; reciproka modellen; Vygotskij;

  Sammanfattning : Studien var av interventionskaraktär och byggde på Vygotskijs sociokulturella teori. Syftet med studien var att undersöka om intensiv lästräning, utifrån den reciproka modellen, kan förbättra hos läsningen hos gymnasieelever. LÄS MER

 3. 3. Dockteater som mediering : En handgjord handling

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Edgardo Gonzalez; [2012]
  Nyckelord :dockteater; Vygotskij; mediering; multimodalitet; dialogicitet; bild; didaktik; kreativitet; dockor; studenter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Spår av grundtankar i Vygotskijs teori i gymnasieskolan : En studie om hur Vygotskijs socio-kulturella teoribildning återspeglas i gymnasielärares syn på lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Svetlana Andersson; Iréne Elmefeldt; [2010]
  Nyckelord :sight on learning; Vygotsky; socio-cultural theory of education; professional teaching; learning; development; social aspects; concepts; mediated; situated; creativity; syn på lärande; Vygotskij; socio-kulturell teoribildning; lärarroll; lärande; utveckling; sociala aspekter; begrepp; mediering; situerade; kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom gymnasielärares utsagor söka spår av grundtankar i Vygotskijs teoribildning i deras syn på lärande. Detta för att ta reda på vilka kriterier lärare utgår ifrån när de gör sina didaktiska val i undervisningen och på vilket sätt Vygotskijs grundtankar återspeglas i lärares syn på lärande. LÄS MER