Sökning: "walker avant"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden walker avant.

 1. 1. Vårdande : En begreppsanalys 

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christine Ebbinghaus; Helena Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :attribute; interact; nurse; patient; shield; attribut; interagera; patient; sjuksköterska; värna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdande är ett centralt begrepp inom sjuksköterskeprofessionen och vårdvetenskapen, dock finns det oklarheter kring vad begreppet innebär, då definitionerna är många och oeniga. Lagar och styrdokument ligger till grund för hur sjuksköterskor ska handla med vårdandet i fokus och sjuksköterskors förhållningssätt beskrivs i Watsons caritasprocesser som en kärleksfull godhet, empatisk förmåga och en genuin närvaro. LÄS MER

 2. 2. Latensfasen - i samband med graviditet och förlossning : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Malin Ljungkvist; Mariell Sandén; [2018]
  Nyckelord :childbirth; concept analysis; contractions; latent phase of labor; begreppsanalys; förlossning; latensfas; sammandragningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förlossning inleds med en latensfas som övergår till en aktiv fas och sedan till ett utdrivningsskede. Latensfasen kan vara svår att definiera kliniskt och kan variera så pass mycket att det inte finns ett normalt intervall och som begrepp är latensfasen otydlig. LÄS MER

 3. 3. Delaktighetens mångtydighet : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kieron Elofsson; Ida Sandin; [2018]
  Nyckelord :Concept analysis; participation; patient; lifeworld; somatic care; Begreppsanalys; delaktighet; patient; livsvärld; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet delaktighet saknar en entydig definition. Trots detta har sjuksköterskor i Sverige en skyldighet enligt lag att arbeta för att göra sina patienter delaktiga. Betydelsen av vad delaktighet innebär är inte klarlagd och därför kan det uppstå problem i arbetet för delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Akut : En analys av begreppets karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser inom ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annelie Carlsten; Ulrika Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :critical; severe; acute; ambulance; prehospital; emergency; care och paramedic;

  Sammanfattning : Syftet var att studera begreppet akut i avsikt att identifiera dess karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser inom ambulanssjukvården. Intresset väcktes då begreppet används i flera olika sammanhang och är individuellt upplevt, vilket kan missuppfattas i kontakten med patient och annan vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. DELAKTIGHET – en begreppsanalys

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rickard Eriksson Estrada; Emilia Tronde; [2016]
  Nyckelord :concept analysis; nursing system; participation; patient; somatic; begreppsanalys; delaktighet; omvårdnadssystem; patient; somatisk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ansvar att tillämpa delaktighet i omvårdnad, både utifrån lagar men även utifrån ett etiskt perspektiv. Sjuksköterskans arbete på somatisk vårdavdelning påverkas av faktorer såsom hög arbetsbelastning och att bli avbruten. Detta påverkar sjuksköterskans tillämpning av delaktighet. LÄS MER