Sökning: "walking around management"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden walking around management.

 1. 1. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Signe Winkler; [2020]
  Nyckelord :parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). LÄS MER

 2. 2. En hopvikbar käpp – för ett fortsatt aktivt liv

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maria Kotaleski; Karin Lagerkvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete i Teknisk design har en ny typ av vikbar käpp samt en doppsko med inbyggd isdubb tagits fram. Projektet bygger på inhämtade kunskaper från Design och produktframtagning vid Kungliga tekniska högskolan. Kroppens motorik, fysik och balans försämras med åldern och med sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustav Axell Johansson; [2019]
  Nyckelord :Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Sammanfattning : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). LÄS MER

 4. 4. Kungsholms strandstig : ett gestaltningsförslag för en vattennära promenad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Hedman; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; vattenmiljö; promenadstråk; park; vatten;

  Sammanfattning : Vattnet i Stockholm samt dess parker och grönområden är viktiga element i stadsväven då de utgör attraktiva rum för stadens invånare som kan erbjuda dem rum för rekreation, motion och fungera som mötesplats. I Stockholms översiktsplan, Promenadstaden (2010), beskriver man planerna på en fortsatt förtätning av Stockholm, men lyfter fram parkernas och grönområdenas viktiga plats något som ska resultera i att grönområdena och vattnet får en tydligare plats i planeringen. LÄS MER

 5. 5. Saf(h)er cities : ett gestaltningsförslag för Östertunneln i Gävle

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Åström; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; Gävle; trygghet; jämställdhet; feministisk stadsplanering;

  Sammanfattning : Trots att upplevelser är individuella och skiljer sig mellan olika människor, visar forskning att den upplevda otryggheten i städer är större hos kvinnor än hos män. Otryggheten uppträder främst under kvällar och nätter, vid förfl yttning genom avskilda, ödsliga eller slutna rum. LÄS MER