Sökning: "water framework directive"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden water framework directive.

 1. 1. Svensk vattenkraft och införandet av moderna miljövillkor

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mimmi Ahlström; [2020]
  Nyckelord :Vattenkraft; moderna miljövillkor; miljörätt; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Water is the most important natural resource for mankind’s survival and it’s a resource that must be protected for current and coming generations. Legal instruments have been used to assure preservation of these resources and one of these instruments is the water framework directive 2000/60/EG which is deployed to secure water resources inside the European Union. LÄS MER

 2. 2. Hur ska Kiruna avloppsreningsverk minska sin påverkan på recipienten Luossajokki? : En utredning av möjliga åtgärder inför en framtida omprövning av tillståndet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sandra Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Luossajoki; avloppsvattenrening; kväveavskiljning; deammonifikation; anammox; näringsämnen;

  Sammanfattning : En alltför stor tillförsel av näringsämnen till sjöar och vattendrag orsakar miljöeffekter i form av ökad tillväxt av planktoniska alger i vattenmassan (algblomning) och igenväxning av stränder, syrebrist i bottensedimenten och ändrad artsammansättning för djurplankton och fisk. Utsläpp av kväve i from av ammonium (NH4+) kan omvandlas till ammoniak (NH3) som är toxiskt för de flesta vattenlevande organismer redan vid mycket låga koncentrationer. LÄS MER

 3. 3. Transformativ klimatanpassning inom Sveriges vattenförvaltning : En kvalitativ innehållsanalys av styrdokument inom vattenförvaltningen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; water framework directive; multi-level governance; strategic leadership and co-creation; environmental justice; Klimatanpassning; vattendirektivet; flernivåstyrning; strategiskt ledarskap och samskapande; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet klimatanpassning inom vattenförvaltningen i Sverige som härleds från Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten. Sveriges vattenresursers utsätts för påfrestningar från klimatförändringar. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse  och utvärdering av miljöstatus mellan förvaltningscykler : för kustvattenförekomster inom Västerhavets vattendistrikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Sandra Palmqvist; [2020]
  Nyckelord :Ecological status; Quality elements; Assessment criteria; Water framework directive.; Ekologisk status; Kvalitetsfaktorer; Bedömningsgrunder; Vattendirektivet;

  Sammanfattning : This report was made as a part of ongoing work to improve the water management of the research area since the Water framework directive (2000/60/EG) states that all water bodies within the EU has to reach good-quality or better by 2027 at the latest. This report investigated the overall changes in classification of coastal waters in the Skagerrak and Kattegat water district in Sweden over management cycles. LÄS MER

 5. 5. Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av miljöåtgärder vid Älvkarleby vattenkraftverk, Dalälven

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sara Engström; [2020]
  Nyckelord :Samhällsnytta; kostnads-nyttoanalys; miljövillkor; fiskvägar; kraftproduktion;

  Sammanfattning : The Swedish hydropower needs to be adapted to new legislation requiring modern environmental conditions according to the EU Water Framework Directive. A national strategy suggests how to balance the need for improved ecological status to the need of hydropower and was submitted to the Government in October 2019. LÄS MER