Sökning: "water law"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden water law.

 1. 1. Styrmedel för uttjänta fritidsbåtar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Olivia Bengtsson; Sofie Hedin Stenvall; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today there is approximately 940 000 leisure bots in Sweden and 85 000 of these are considered to have reached their end of life. The scrapping and recycling of end-of-life-leisure-boats is insufficient, and the risk of boats getting dumped is thereby increasing. LÄS MER

 2. 2. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 3. 3. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Karl Arfors; [2021]
  Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

  Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER

 4. 4. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder i entreprenadtvister - En analys av civilprocessuella säkerhetsåtgärder som ett medel för att säkerställa entreprenadens framdrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Persson; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; avtalsrätt; civilprocessuella säkerhetsåtgärder; entreprenadtvist; NJA 2018 s. 189; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is a risk that a contractor discontinues or plans to discontinue the work during construction. Potential court proceedings regarding the performance of the construction contract could be time-consuming and delay the whole project. LÄS MER

 5. 5. Skolgården - Ett rum av betydelse : En fältstudie av Karlskoga kommuns skolgårdsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Svensson; Miriam Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Schoolyard; outdoor enviroment; children s geographies; social sustainability; Karlskoga municipality; physical design; Skolgård; utomhusmiljö; barns geografier; social hållbarhet; Karlskoga kommun; fysisk utformning;

  Sammanfattning : Barnkonventionen blev lag i Sverige den första januari år 2020. Ett sätt att integrera barnkonvention i fysisk planering är säkerställa alla barns rätt till en god utomhusmiljö. Tidigare forskning visar att tillgång till naturen har flera positiva fördelar, såsom fysisk och psykisk hälsa. LÄS MER