Sökning: "water mist"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden water mist.

 1. 1. Factors influencing the generation of carbon monoxide in fires partially suppressed through water mist application

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Haydn Lewis; [2020]
  Nyckelord :Fire safety engineering; water mist; fire suppression; carbon monoxide; water; combustion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fires in the built environment typically consist of diffusion flames with inefficient mixing of fuel and oxygen, resulting in a degree of incomplete combustion and the generation of carbon monoxide. Fire suppression systems, used to control the growth and spread of fire, influence the combustion reaction process. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av dimsprinkler, boende- och traditionella sprinklersystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Pontus Renström; Andreas Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :traditional sprinkler; residential sprinkler; high pressure water mist sprinkler; water consumption; fire; flux density; Traditionell sprinkler; boendesprinkler; dimsprinkler; vattenåtgång; utnyttjandegrad; brandsäkerhet; vattentäthet;

  Sammanfattning : Högre flerbostadshus leder till ökade brandkrav. För att lättare uppnå dessa krav kan ett sprinklersystem installeras i byggnaden. Denna rapport syftar till att undersöka och jämföra system med traditionell sprinkler, boendesprinkler samt dimsprinkler i form av en litteraturstudie följt av en fallstudie. LÄS MER

 3. 3. Normed Sustainability : A socio-technological journey in hygiene practices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA GUSTAFSSON; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; norm-critic; energy practices; hygiene; Hållbar utveckling; normkritik; energipraktiker; hygien;

  Sammanfattning : This report will guide you through a journey of a socio-technological research where questions evolved from the intertwining of technology and social structures will be answered. During spring 2019, this research project has taken part as a pilot study of a research project called Gendered sustainability: Norm-Critical explorations of energy practices for everyday transitions. LÄS MER

 4. 4. Vägval för vattenanvändning i Uppsalas framtida stadsdelar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karl Englund; Anna Jarmander; Jakob Forsgren; Adela Toranian; Stina Perman; Tove Gannholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ​Uppsala är en av åtta städer som på begäran av regeringen valts ut för uppdraget hållbar stadsutveckling. Projektet arbetar med stadsdelen Bergsbrunna i Uppsala där kommunen planerar att exploatera. Området planeras att täcka Uppsalas södra delar. LÄS MER

 5. 5. Koncept på kylstation i tubfyllningsmaskin

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Håkan Olows; Armin Kadiric; [2019]
  Nyckelord :Tube filling machine; cooling; compressed air; concept generation; Tubfyllningsmaskin; kylning; tryckluft; konceptgenerering;

  Sammanfattning : Arbetet utfördes vid Norden Machinery i Kalmar. Norden Machinery blev år 1979 ett själv- ständigt bolag och är idag en världsledande leverantör av högpresterande tubfyllningsmaskiner. Processen i maskinerna är helautomatiserad och behandlar främst tuber av olika plastlaminat. LÄS MER