Sökning: "webbcache"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet webbcache.

  1. 1. Service Aware Traffic Distribution in Heterogeneous A2G Networks

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :David Tomic; [2019]
    Nyckelord :In-flight broadband connectivity; direct air-to-ground communication; satellite air-to-ground communication; forwarding algorithm; forwarding scheme; packet loss; delay; QoS threshold; web cache; web cache hit rate; Bredbandskommunikation i flygning; direkt marknadskommunikation; satellit-till-jord-kommunikation; vidarebefordringsalgoritm; vidarebefordringsschema; paketförlust; fördröjning; QoS-tröskel; webbcache; webcache-träffhastighet;

    Sammanfattning : Airplanes have different ways to connect to the ground, including satellite air-to-ground communication (SA2GC) and direct air-to-ground communication (DA2GC). Each connection/link offers a different varying amount of transmission capacity over flight time. LÄS MER