Sökning: "weber teori"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden weber teori.

 1. 1. Rationalisering av vården - en motstridighet i sig? : En kvalitativ studie om spänningar mellan sjuksköterskans professionella värderingar och den rationaliserade arbetssituationen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; Ida Larsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent decades, reforms under the collective name New Public Management have transformed the public sector in Sweden. In the light of more neoliberal methods, the aim of the reforms was to emulate governing principles in the private sector, in order to increase efficiency in the public sector. The effects of this are widely debated. LÄS MER

 2. 2. Jag är prinsessa och du är sten : om maktstrukturer i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Charlotta Larsson; Elizabeth Hedblom; [2023]
  Nyckelord :Makt; maktuttryck; maktstrukturer; förhandlingar; status; lek; motstånd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka maktstrukturer och maktuttryck i barns fria lek i förskolan. I studien granskas och kartläggs hur maktstrukturer ser ut och vilka maktuttryck som kan finnas i barns fria lek. Förhandling kan övergå till maktutövning vilket observationerna i studien har visat. LÄS MER

 3. 3. Religiös retorik och maktförhållanden inom pentekostal-karismatiska och slutna rörelser : En diskursanalytisk studie i hur religiöst laddad retorik och jargong kan bidra till maktstrukturer inom religiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Catarina Kulborg; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; retorik; jargong; makt; pentekostal-karismatisk kristendom; slutna rörelser; diskursanalys; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur religiöst laddad retorik, innefattande hänvisningar till religiösa texter, religiöst laddad jargong och värdeord potentiellt kan bidra till skapandet och upprätthållandet av maktstrukturer inom utvalda religiösa rörelser, samt huruvida religiös retorik får som konsekvens att medlemmar inom rörelserna på olika sätt blir styrda, manipulerade, utnyttjade eller skrämda. Rörelserna som behandlas i uppsatsen är Livets Ord, Jehovas Vittnen (i Sverige) och Knutby Filadelfia. LÄS MER

 4. 4. JAS 39 GRIPEN - En samtalsintervjustudie om den ekonomiska betydelsen av JAS 39 Gripen för det svenska Försvaret och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Katarina Mäkelä; [2021-12-13]
  Nyckelord :JAS 39 Gripen; ekonomisk betydelse; Sverige; Försvaret;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska hur utvalda respondenter har själva tolkat projektet JAS 39 Gripens ekonomiska betydelse på det svenska försvaret och Sveriges. Målet är att se om JAS 39 Gripen projektet har öppnat upp nya möjligheter till försvaret samt nationen och därmed fått en ekonomisk betydelse. LÄS MER

 5. 5. Vad är en utmaning för biståndshandläggare? En kvalitativ studie om utmaningar i utredning- och bedömningsprocessen hos biståndshandläggare inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alma Pajalic; Sofie Svensson; [2021]
  Nyckelord :care managers; elderly care; pandemic; challenges; strategy; investigation process; assessment process; biståndshandläggare; äldreomsorg; pandemi; utmaningar; strategi; utredningsprocess; bedömningsprocess; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain an increased knowledge and understanding of the challenges occurring in care managers’ work to assess needs of assistance among elderly people in Sweden. Further, the aim was to investigate how the work process has been affected due to supplementary challenges caused by the pandemic. LÄS MER